استخدام تعدادی تکنسین فوریتهای پزشکی در تهران
استخدام نیروی کاردان فوریت های پزشکی جهت درمانگاه برزویه
استخدام کاردان فوریت پزشکی یابیهوشی جهت مرکزآمبولانس
استخدام کمک پرستار یا فوریت های پزشکی جهت همکاری در مشهد
استخدام کاردان فوریت های پزشکی در تهران
استخدام مرکز آمبولانس خصوصی سبحان شیراز
استخدام کاردان فوریت جهت کار در مرکز MMT - تهران
استخدام تکنسین فوریت های پزشکی در تهران
استخدام تعدادی تکنسین فوریت های آقا با سابقه جهت مرکز آمبولانس
استخدام تعدادی تکنسین آقا جهت کار در مرکز آمبولانس خصوصی - کرج
استخدام نیروی فوریت های پزشکی جهت اورژانس درمانگاه - کرج
استخدام کارشناس امداد و نجات خانم در مشهد
استخدام مرکز آمبولانس خصوصی آریا در تهران
استخدام تعدادی نیروی آقا با مدرک فوریت های پزشکی در تهران
استخدام کاردان فوریت های پزشکی جهت همکاری در شهر قم
استخدام تکنسین آقا با مدرک فوریت های پزشکی در تهران
استخدام کاردان فوریت پزشکی یا بیهوشی جهت کار در مرکز آمبولانس
استخدام تکنسین فوریتهای آقا جهت مرکز آمبولانس خصوصی در تهران
استخدام فوریت پزشکی جهت همکاری در تهران
استخدام کاردان یا کارشناس مامایی یا فوریت ها در تهران