استخدام تعدادی نیروی خیاط،رویه کوب زیرکار در مشهد
مشخص نشده
۱۶۲ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام تعدادی نیروی آقا جهت کار رویه کوبی در مشهد
مشخص نشده
۱۶۲ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام تعدادی نیروی نجار و روکوب در مشهد
مشخص نشده
۱۶۳ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام تعدادی نیروی آقا زیرکار زن در مشهد
مشخص نشده
۱۶۳ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام تعدادی نیروی مونتاژ کار و کارگر ساده در مشهد
مشخص نشده
۱۶۴ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام تعدادی نیروی نجار مبل در مشهد
مشخص نشده
۱۶۶ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام تعدادی نیروی رویه کوب و نجار در مشهد
مشخص نشده
۱۶۶ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام نیروی اقا جهت کار در رویه کوبی مبل در مشهد
مشخص نشده
۱۷۸ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام رویه کوب ماهر مبل استیل تمیزکار در مشهد
مشخص نشده
۱۸۳ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام رویه کوب و زیر کار زن جهت کار در مشهد
مشخص نشده
۱۸۹ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام نجار، رویه کوب ماهر و خیاط مبل راحتی در مشهد
مشخص نشده
۱۹۲ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت