استخدام آشپز، تخته کار و کمک آشپز جهت کار در مشهد
مشخص نشده
۱۹۴ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام تخته کار جهت کار در رستوران در مشهد
مشخص نشده
۱۹۵ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام کباب پز ماهر جوجه و کوبیده در تهران
مشخص نشده
۲۰۵ روز قبل
تهران
تمام وقت
استخدام تخته کار و کمک آشپز جهت کار در مشهد
مشخص نشده
۲۱۰ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام سالن کار و کباب پز آقا در تهران
مشخص نشده
۲۱۱ روز قبل
تهران
تمام وقت
استخدام کباب پز جهت همکاری در زنجان
مشخص نشده
۲۱۱ روز قبل
زنجان
تمام وقت