ارسال آسان
استخدام اپراتور سخت افزار در ماتریس در پرند تهران
۲ ساعت قبل
تهران پرند
حقوق ثابت از 9,000,000 تومان
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام کارآموز اپراتور کامپیوتر (تجهیزات پزشکی) در البرز
البرز
حقوق ثابت از 2,500,000 تومان تا 4,000,000 تومان
تمام وقت کارآموزی
استخدام اپراتور کامپیوتر در فروشگاه طهماسبی در تهران
مشخص نشده
۱۴ روز قبل
تهران منطقه ۱۲، فردوسی
حقوق ثابت از 5,000,000 تومان تا 7,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام اپراتور کامپیوتر در فروشگاه طهماسبی در تهران
مشخص نشده
۲۵ روز قبل
تهران منطقه ۱۲، فردوسی
حقوق ثابت از 5,000,000 تومان تا 7,000,000 تومان
تمام وقت