استخدام 3 ردیف شغلی در یک شرکت پیمانکاری
استخدام آتشنشان جهت همکاری در تهران
استخدام بهیار و آتشنشان در یک شرکت پیمانکاری معتبر
استخدام آتشنشان از تهران و هرمزگان جهت کار در هرمزگان