نتیجه آزمون تست هوش ریون - Raven IQ

شرکت کننده: بهنام یونسی
نتیجه آزمون: تیزهوش
نمره بهره هوشی (IQ): ۱۲۰
شما از ۶۰ سوال مطرح شده به ۵۳ سوال پاسخ صحیح و ۷ سوال را به اشتباه پاسخ داده اید.
طبق این آزمون شما باهوشتر از ۸۹ درصد افراد هستید
شما