نتیجه آزمون تست هوش ریون - Raven IQ

شرکت کننده: بهنام یونسی
نتیجه آزمون: باهوش
نمره بهره هوشی (IQ): ۱۱۶
شما از ۶۰ سوال مطرح شده به ۵۱ سوال پاسخ صحیح و ۹ سوال را به اشتباه پاسخ داده اید.
طبق این آزمون شما باهوشتر از ۸۴ درصد افراد هستید
شما