عباسپور آدرین
بازدید دکتر دبیری مدیر عامل محترم بیمارستان بین المللی تبریز از گروه صنعتی عباسپور آدرین
عباسپور آدرین
حضور سر ممیز شرکت cb (نماینده استرالیا) در گروه صنعتی عباسپور – آدرین
عباسپور آدرین
بازدید گروه صنعتی عباسپور آدرین توسط خانم دکتر حضرتی از وزارت صنعت تهران