شرکت مهندسی کاوش نیرو در سال 1382 فعالیت خود را در زمینه برق و اتوماسیون به عنوان یک شرکت دانش بنیان مستقر در شهرم علمی و تحقیقاتی اصفهان آغاز کرد و پس از تلاش در عرصه تولید دانش ،فناوری و تجاری سازی علم در ایران اسلامی و پرورش نیروی متخصص موفق به اخذ دستاوردهایی شده است.