فرصت های شغلی ثبت شده مجتمع پتروشیمی بدر شرق منطقه آزاد چابهار