موسسه خیریه شکرانه کودکان البرز به شماره ثبت 3505 تحت نظارت پلیس امنیت استان البرز در جهت حمایت از کودکان سرطانی و ایتام و خانوادهای بد سرپرست و بی سرپرست فعالیت می نماید.