شرکت تجارت های بین‌المللی ماناس در سال 1388 بر اساس اهداف و غایت های مشترک از طریق اجماع قطعی چهار مجموعه پایه باسابقه هایی در شاخه های ترخیص کالا حمل و نقل کالا و تجارت های بین المللی تشکیل گردید