این مجموعه‌ با سابقه‌ای در حدود 15 سال فعالیت در حوزه الکترونیک و مخابرات، سعی نموده تا با بکارگیری نیروهای جوان و متخصص دانشگاهی گامی موثر در پیشبرد اهداف این حوزه و ارتقا آن بردارد.