مرکز رشد بهنودژن به عنوان اولین مرکز خصوصی در کشور برای حمایت و ایجاد زیرساخت برای تولید و توسعه و ساخت داروهای بیولوژیک میباشد.