رسته کاری:

خدمات رسانه-رسانه های محیطی

خدمات رسانه-رسانه های مجازی