صنعت برق کشور پس از تجدید ساختار در سال 1385 و همچنین اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی، دچار تحولات اساسی به سمت خصوصی­سازی و آزادسازی قیمت برق رفته است. هم­اکنون حدود 60 درصد برق مصرفی برق کشور از طریق بخش نیروگاه­های بخش خصوصی تامین شده و در این زمینه شرکت­های متنوعی با سهامداری بخش خصوصی ایجاد شده­ است.