کترینــگ دونــا در ســال 1394تاســیس شــد. ایــن شرکــت حاصــل سرمایــه گــذاری مشــترک هولدینــگ هـای اقتصـادی فـدک از ایـران و دونهـازر از اتریـش میباشـد. هـم اکنـون، هولدینـگ اتریشـی دونهـازر یکـی از برجسـته تریـن کترینگهـای قـاره سـبز اسـت. اولیـن کارخانـه کترینـگ دونـا، در محوطـه راه آهـن تهـران، در فضایـی بـه مسـاحت 5000مترمربـع با امـکان تولیـد روزانـه 40.000وعـده غذایـی شروع به کار کـرده اسـت. ایـن کارخانـه در حـال حـاضر، بزرگریـن و مجهزتریـن کترینـگ ایرانـی مـی باشـد. زیرسـاخت هــای ایــن کترینــگ براســاس اســتانداردهای بیــن المللــی طراحــی و ایجــاد شــده اســت. مدیـران اتریشـی ایـن کترینـگ، تمـام بخشهـای اجرایـی، تامیـن و پشـتیبانی، طبـخ و سرویس دهـی را تحـت کنـترل و نظـارت مسـتمر دارنـد. مدیـر کارخانـه و سرآشـپز ایـن کترینـگ اتریشـی هسـتند و از نـام آورتریـن مدیـران و آشـپزان جهانـی مـی باشـند.

فرصت های شغلی ثبت شده دونا کترینگ

استخدام کارگر ساده در کترینگ دونا در استان تهران
دونا کترینگ
تهران
استخدام راننده کامیونت آقا در کترینگ دونا در تهران
دونا کترینگ
تهران
استخدام آشپز و کمک آشپز آقا در کترینگ دونا در تهران
دونا کترینگ
تهران
استخدام نیروی تشریفات و پذیرایی در کترینگ دونا در تهران
دونا کترینگ
تهران
استخدام نیروی تشریفات و پذیرایی در کترینگ دونا در تهران
دونا کترینگ
تهران
استخدام کمک قناد آقا در کترینگ دونا آفرین فدک در تهران
دونا کترینگ
تهران
استخدام 5 ردیف شغلی در کترینگ دونا / تهران
دونا کترینگ
تهران
استخدام دونا کترینگ در 5 ردیف شغلی / تهران
دونا کترینگ
تهران
استخدام کمک قناد ، آشپز و کارگر ساده در تهران
دونا کترینگ
تهران
استخدام نیروی تشریفات و پذیرایی در کترینگ دونا در تهران
دونا کترینگ
تهران
استخدام کارگر ساده آقا در کترینگ دونا در تهران
دونا کترینگ
تهران
استخدام 3 ردیف شغلی در کترینگ دونا در مشهد
دونا کترینگ
خراسان رضوی
استخدام کارشناس حسابداری مدیریت آقا در تهران
دونا کترینگ
تهران
استخدام کارشناس تامین،کارشناس نگهداری و تعمیرات،کارشناس انبار
دونا کترینگ
تهران
استخدام کارشناس برنامه ریزی تولید و کارشناس تولید در تهران
دونا کترینگ
تهران
استخدام کمک انباردار آقا درتهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک-تهران
دونا کترینگ
تهران
استخدام آشپز و کمک آشپز در دنا آفرین فدک (دونا کترینگ) درتهران
دونا کترینگ
تهران
استخدام کارشناس حسابداری و مالی در تهران
دونا کترینگ
تهران
استخدام کارگر ساده،تشریفات و پذیرایی در کترینگ دونا-تهران
دونا کترینگ
تهران
استخدام نیروی تشریفات وخدمات پذیرایی در کترینگ بین المللی دونا
دونا کترینگ
تهران