کترینــگ دونــا در ســال 1394تاســیس شــد. ایــن شرکــت حاصــل سرمایــه گــذاری مشــترک هولدینــگ هـای اقتصـادی فـدک از ایـران و دونهـازر از اتریـش میباشـد. هـم اکنـون، هولدینـگ اتریشـی دونهـازر یکـی از برجسـته تریـن کترینگهـای قـاره سـبز اسـت. اولیـن کارخانـه کترینـگ دونـا، در محوطـه راه آهـن تهـران، در فضایـی بـه مسـاحت 5000مترمربـع با امـکان تولیـد روزانـه 40.000وعـده غذایـی شروع به کار کـرده اسـت. ایـن کارخانـه در حـال حـاضر، بزرگریـن و مجهزتریـن کترینـگ ایرانـی مـی باشـد. زیرسـاخت هــای ایــن کترینــگ براســاس اســتانداردهای بیــن المللــی طراحــی و ایجــاد شــده اســت. مدیـران اتریشـی ایـن کترینـگ، تمـام بخشهـای اجرایـی، تامیـن و پشـتیبانی، طبـخ و سرویس دهـی را تحـت کنـترل و نظـارت مسـتمر دارنـد. مدیـر کارخانـه و سرآشـپز ایـن کترینـگ اتریشـی هسـتند و از نـام آورتریـن مدیـران و آشـپزان جهانـی مـی باشـند.

فرصت های شغلی ثبت شده دونا کترینگ

استخدام 3 ردیف شغلی در کترینگ دونا در مشهد
دونا کترینگ
خراسان رضوی
استخدام کارشناس حسابداری مدیریت آقا در تهران
دونا کترینگ
تهران
استخدام کارشناس تامین،کارشناس نگهداری و تعمیرات،کارشناس انبار
دونا کترینگ
تهران
استخدام کارشناس برنامه ریزی تولید و کارشناس تولید در تهران
دونا کترینگ
تهران
استخدام آشپز و کمک آشپز در دنا آفرین فدک (دونا کترینگ) درتهران
دونا کترینگ
تهران
استخدام کمک انباردار آقا درتهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک-تهران
دونا کترینگ
تهران
استخدام کارشناس حسابداری و مالی در تهران
دونا کترینگ
تهران
استخدام کارگر ساده،تشریفات و پذیرایی در کترینگ دونا-تهران
دونا کترینگ
تهران
استخدام نیروی تشریفات وخدمات پذیرایی در کترینگ بین المللی دونا
دونا کترینگ
تهران
استخدام 10ردیف شغلی/ شرکت بین ­المللی دونا پیشرو در صنعت غذایی
دونا کترینگ
تهران
استخدام کارشناس صنایع غذایی جهت تولید،کنترل کیفیت،تحقیق وتوسعه
دونا کترینگ
تهران
استخدام مهندس صنایع،مدیر بازاریابی،تعمیرات، خرید، منابع انسانی
دونا کترینگ
تهران
استخدام کارشناس تولید و کارشناس کنترل کیفیت در حوزه غذایی
دونا کترینگ
تهران
استخدام نیروی تشریفات و خدمات پذیرایی با مزایا در تهران
دونا کترینگ
تهران
استخدام نیروی تشریفات و پذیرایی با مزایا در تهران
دونا کترینگ
تهران
استخدام کارشناس برنامه ریزی مواد آقا در تهران
دونا کترینگ
تهران
استخدام کارشناس بهداشت حرفه ای آقا در تهران
دونا کترینگ
تهران
استخدام نیروی تشریفات و پذیرایی در کترینگ بین المللی دونا
دونا کترینگ
تهران
استخدام رئیس حسابداری مالی،رئیس حسابداری مدیریت در تهران
دونا کترینگ
تهران
استخدام کارشناس کنترل کیفیت در صنایع غذایی در تهران
دونا کترینگ
تهران