همه چیز کارخانه DON در یک شهر کوچک در جنوب اتریش شکل گرفت، جایی که ژوزف دونهاورز قنادی خانوادگی خود را در KIRCHBERG AM WECHSEL به عهده گرفت و بعد از شرکت در اولین دوره gastronomy salettl در سال 1992 با سفر به وین حرفه جدیدی را آغاز کرد. شرکت DON طی 15 سال در منطقه، پذیرای مسافران ریلی بوده که همین امر باعث ایجاد سرمایه‌گذاری مشترک هلدینگ‌های اقتصادی فدک از ایران و دونهازر از اتریش در سال 2015 شده است.
کیترینگ دونا در سال 1394 با سرمایه‌گذاری مشترک هلدینگ‌های اقتصادی فدک از ایران و دونهازر از اتریش تاسیس شد. اکنون، هلدینگ اتریشی دونهازر یکی از برجسته‌ترین کترینگ‌های قاره سبز می‌باشد. اولین کارخانه کترینگ دونا، در محوطه راه‌آهن تهران، در فضایی به مساحت 5000 مترمربع با امکان تولید روزانه 40.000 وعده غذایی شروع به کار کرد. زیرساخت‌های این کارخانه براساس استانداردهای بین‌المللی طراحی و ایجاد شده و در حال حاضر، بزرگترین و مجهزترین کترینگ ایرانی است. هدف اصلی از تاسیس کترینگ دونا، طبخ غذاهای ملل (بویژه غذاهای اروپایی) منطبق بر ذائقه و سلیقه ایرانی است.

دونا کترینگ

ویژگی های کترینگ دونا:

  • تلفیق فرهنگ های غذایی:

هـدف اصلـی از تاسـیس کترینـگ دونـا، طبـخ غذاهـای ملل (بویـژه غذاهـای اروپایـی) منطبـق بر ذائقـه و سـلیقه ایرانی اسـت. اتریشـی هـا در دنیـا معـروف بـه ارائـه خدمـات بـی نظیـر در حـوزه غـذا و نوشـیدنی، صنعـت رسـتوران و هتلـداری و تولیـد شـیرینی هـای بسـیار خوشـمزه هسـتند. هتـل هـا، رسـتوران هـا و شرکـت هـای کترینـگ فعـال در ایـن کشـور عـادت دارنـد از روسـای جمهـور، وزرای خارجـه و مراسـم هـای جهانـی پذیرایـی کننـد. در ایـران هـم سـنت طبـخ، از ماندگارتریـن میراثهـای فرهنـگ و تمـدن اسـت کـه همچـون یـک آییـن باقـی مانـده اسـت.

  • کنترل کیفیت:

کنـترل کیفیـت و حفـظ اسـتانداردها، از مهمتریـن ویژگی هـای کترینگ دونـا اسـت. ایـن امـر از ابتدایـی تریـن مراحـل تهیـه مـواد خـام آغـاز شــده اســت. کترینــگ دونــا، جهــت تهیــه مــواد اولیــه مرغــوب و هــر آنچـه لازمـه طبـخ و بسـته بنـدی محصـول اسـت، بالاتریـن اسـتاندارد را در نظـر گرفتـه اسـت و ایـن کار را توسـط کارشناسـان خـود بـه طـور دایـم کنـترل مـی کنـد

  • امکانات طبخ و سرو غذا:

کترینـگ دونـا بـا امکانـات حرفـه ای، آشـپزخانه های صنعتـی و سرآشـپزان و کارکنـان آمـوزش دیـده ای کـه در اختیـار دارد، امکان تهیــه تعــداد چهــل هــزار وعــده ی غذایــی در روز را جهــت سرو در خطــوط هواپیمایــی، ریلــی، ادارات، ســازمان ها، هتل هــا، مراکــز اقامتــی، مراســم ها، همایش هــا وگردهمایی هــا دارد. طبــخ در دونــا، توســط سرآشــپزان اتریشــی و ایرانــی بــا نظــارت و کنـترل مدیـران اتریشـی انجـام مـی شـود.

گواهینامه ها و اختخارات:

  • برگزیده شده به عنوان خلاق ترین کترینگ در جهان توسط گروه بین المللی IRCG

 (International Rail Catering Group)

  • کترینگ دونا دارنده گواهینامه های زیر می باشد:
  1. ISO9001:2008 (استاندارد مدیریت کیفیت)
  2. SO22000:2005 (سیستم مدیریت ایمنی در صنایع غذایی)
  3. HACCP (استاندارد تجزیه و تحلیل خطرات و کنترل نقاط بحرانی سیستم ایمنی غذایی)
  4. (Good Manufacturing Practices) GMP
  • برگزاری کنفرانس ملی انجمن ایرانی پویایی‌شناسی سیستم‌ها با حمایت کترینگ بین‌المللی دونا:

 دومین کنفرانس ملی انجمن ایرانی پویایی‌شناسی سیستم‌ها با هدف توسعه کاربردی و تعمیق تفکر سیستمی و روش پویایی‌شناسی سیستم‌ها در حل مسائل و معضلات جاری کشور، در تاریخ 4 و 5 اردیبهشت ماه 1398 در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد

دونا کترینگ
دونا کترینگ
دونا کترینگ
دونا کترینگ