لبخندینو برند حوزه سلامت می باشد که در حال توسعه کلینیک های زنجیزه در سطح تهران می باشد. این برند خدمات با کیفیت به مراجعین خود را در معیار قرار داده و متناسب با آن راهبردهای خود را برنامه ریزی می نماید.