شرکت راه و ساختمان توژال بتن در زمینه انجام کلیه پروژه های عمرانی از قبیل عمران ،ابنیه ،راه و آب ،تاسیسات و برق و شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی فعالیت دارد.