سید مصطفی پورموسوی بنیانگذار آموزشگاه پسرانه زبان تکنیک و محبوبه زاهدی بنیانگذار آموزشگاه زبان تکنیک واحد دخترانه از چهره های شاخص در امر آموزش زبان انگلیسی در کشور می باشند که در سال 1389 مبادرت به تاسیس آموزشگاه زبان نوین پارسه کردند که بعدها در سال 1396 بنام آموزشگاه زبان تکنیک تغییرنام پیداکرد و فعالیت خود را در منطقه تهرانسر شروع کرد.

آموزشگاه  زبان تکنیک
مهدی زاهدی مشاور تحصیلی دانش آموزان
آموزشگاه  زبان تکنیک
ابولفضل زاهدی مدیر آی تی - طراح سایت و مدرس کامپیوتر
آموزشگاه  زبان تکنیک
محبوبه زاهدی مدیر داخلی موسسه و مدرس زبان