نمونه کارنامه آزمون استخدامی آموزش و پرورش

۹۱۱ روز قبل ۱۶۳ نظر

نمونه کارنامه های ارسالی کاربران آزمون استخدامی آموزش و پرورش

برای مشاهده صفحه آزمون استخدامی آموزش و پرورش اینجا کلیک کنید

برای دانلود سوالات عمومی و تخصصی آموزش و پرورش (با پاسخنامه) اینجا کلیک کنید


حسین:
عنوان درس نمره به درصد
/ فناوری اطلاعات /مهارتهای هفتگانه ای سی دی ال ۵۷.۷۷
ریاضی وامارمقدماتی ۴.۴۴
زبان وادبیات فارسی ۴۸.۸۸
معارف اسلامی ۴۸.۸۸
زبان انگلیسی عمومی
سفید
اطلاعات عمومی دانش
اجتماعی وحقوق اساسی ۵۷.۷۷
هوش وتوانمندی های عمومی ۱۱.۶۶
دروس عمومی
روش تدریس درتربیت بدنی ۲۸.۸۸
رشدوتکامل ویادگیری حرکتی ۵۵.۵۵
مبانی فیزیولوژی ورزشی ۲۸.۸۸
سنجش واندازه گیری درتربیت بدنی ۸.۸۸
مدیریت برگزاری مسابقات ورزشی ۷۳.۳۳
دروس تخصصی
عنوان شغلی
۳۰۲ دبیرتربیت
بدنی
میانگین دروس عمومی میانگین دروس تخصصی میانگین دروس عمومی و
تخصصی
حد نصاب
۲۱.۵۹ ۳۴.۶۱ ۳۹.۱ ۳۰.۱۳
رتبه داوطلب در سهمیه آخرین رتبه معرفی در
سهمیه
*نمره کل نهایی
۳۵.۵۱ ۳ ۲
وضعیت داوطلب:
با توجه به ظرفیت سهمیه استخدامی نمره کل نهایی و سهمیه های قانونی »
(ایثارگران معلولین) در شغل محل انتخابی اصلی برای شرکت در سایر مراحل «. جذب و استخدام معرفی شده اید


طاها :
مهارتهای هفتگانه ۳۷.۷۷
ریاضی۲.۲۲
ادبیات۶۰
معارف۳۷.۷۷
زبان۸۲.۲۲
اطلاعات عمومی۸۴.۴۴
هوش۲۱.۶۶
رشته شیمی فارس حد نصاب ما۱۵.۹۹ بود
میانگین دروس عمومی و تخصصی من۲۶.۴۵
رتبه من ششم بود اما بخاطر بومی نبودن قبول نشدم اگه ضریب ۱.۴ یا ۱.۲ رو داشتم حتما به مصاحبه دعوت میشدم


درنا :

– هنرآموزنقشه کشی معماری
میانگین دروس عمومی
۳۵.۹۶
میانگین دروس تخصصی
۵۸.۹۳
میانگین دروس عمومی و تخصصی
۴۷.۴۴
حد نصاب
۱۹.۴۴
**رتبه داوطلب در سهمیه
۲
**آخرین رتبه معرفی در سهمیه
۱
*نمره کل نهایی
۵۹.۶۹
وضعیت داوطلب:
«با توجه به ظرفیت سهمیه استخدامی، نمره کل نهایی و سهمیه های قانونی (ایثارگران، معلولین)، در شغل محل انتخابی اصلی برای شرکت در سایر مراحل جذب و استخدام در اولویت قرار نگرفته اید.»
• * نمره کل نهایی داوطلب از مجموع ۴۰ درصد میانگین دروس عمومی و ۶۰ درصد میانگین دروس تخصصی بعلاوه سهمیه بومی و امتیاز سابقه اشتغال (مختص مربی پیش دبستانی یا نیروی خرید خدمت آموزشی) بدست آمده است.
• ** با توجه به تکمیل ظرفیت ۵ درصد ایثارگران در «استان محل انتخاب»، رتبه و آخرین رتبه معرفی در سهمیه آزاد درج شده است.


محسن : عنوان درس نمره به درصد
/ فناوری اطلاعات /مهارتهای هفتگانه ای سی دی ال ۵۷.۷۷
ریاضی وامارمقدماتی ۴.۴۴
زبان وادبیات فارسی ۴۸.۸۸
معارف اسلامی ۴۸.۸۸
زبان انگلیسی عمومی
سفید
اطلاعات عمومی دانش
اجتماعی وحقوق اساسی ۵۷.۷۷
هوش وتوانمندی های عمومی ۱۱.۶۶
دروس عمومی
روش تدریس درتربیت بدنی ۲۸.۸۸
رشدوتکامل ویادگیری حرکتی ۵۵.۵۵
مبانی فیزیولوژی ورزشی ۲۸.۸۸
سنجش واندازه گیری درتربیت بدنی ۸.۸۸
مدیریت برگزاری مسابقات ورزشی ۷۳.۳۳
دروس تخصصی
عنوان شغلی
۳۰۲ دبیرتربیت
بدنی
میانگین دروس عمومی میانگین دروس تخصصی میانگین دروس عمومی و
تخصصی
حد نصاب
۲۱.۵۹ ۳۴.۶۱ ۳۹.۱ ۳۰.۱۳
رتبه داوطلب در سهمیه آخرین رتبه معرفی در
سهمیه
*نمره کل نهایی
۳۵.۵۱ ۳ ۲
وضعیت داوطلب:
با توجه به ظرفیت سهمیه استخدامی نمره کل نهایی و سهمیه های قانونی »
(ایثارگران معلولین) در شغل محل انتخابی اصلی برای شرکت در سایر مراحل
«. جذب و استخدام معرفی شده اید


م : من از گلستان هنر آموز کامپیوتر بودم نمره نهایی ۳۲.۹
اطلاعات /مهارتهای هفتگانه ای سی دی ال ۱۰۰
ریاضی وامارمقدماتی ۲۴.۴۴
زبان وادبیات فارسی ۳۳.۳۳
معارف اسلامی ۱۳.۳۳
زبان انگلیسی عمومی
سفید
اطلاعات عمومی دانش
اجتماعی وحقوق اساسی ۳۳.۳۳
هوش وتوانمندی های عمومی ۳۵
شبکه۷.۹
ساختمان داده ۴۱.۲
طراحی الگوریتم ۵۳.۳۳
پایگاه داده ۳۶.۶۶
حد نصاب ۱۸.۰۶
نمره نهای من ۳۱.۹۰
قبول نشدم


کاربر: رشته ادبیات
رته ۱۳
حدنصاب۳۲
نمره کل ۵۹/۱۸
کاتمپیوتر۲۸/۸۸
ریاضی ۰
ادبیات ۷۷/۷۷
معارف ۴۲/۲۲
زبان ۰
اطلاعات عمومی ۷۱/۱۱
هوش ۲۱/۶۶
نظم ونثر ۶۸/۸۸
کلیات ادبی ۳۶/۶۶
املا ۴۰
مجاز نشده ام برای مصاحبه بچه ها اگر ۳ برابر ظرفیت بگیرن نباید جز مصاحبه کننده ها باشم


محسن : اطلاعات /مهارتهای هفتگانه ای سی دی ال ۵۷.۷۷
ریاضی وامارمقدماتی ۴.۴۴
زبان وادبیات فارسی ۴۸.۸۸
معارف اسلامی ۴۸.۸۸
زبان انگلیسی عمومی
سفید
اطلاعات عمومی دانش
اجتماعی وحقوق اساسی ۵۷.۷۷
هوش وتوانمندی های عمومی ۱۱.۶۶
دروس عمومی
روش تدریس درتربیت بدنی ۲۸.۸۸
رشدوتکامل ویادگیری حرکتی ۵۵.۵۵
مبانی فیزیولوژی ورزشی ۲۸.۸۸
سنجش واندازه گیری درتربیت بدنی ۸.۸۸
مدیریت برگزاری مسابقات ورزشی ۷۳.۳۳
دروس تخصصی
عنوان شغلی
۳۰۲ دبیرتربیت
بدنی
میانگین دروس عمومی میانگین دروس تخصصی میانگین دروس عمومی و
تخصصی
حد نصاب
۲۱.۵۹ ۳۴.۶۱ ۳۹.۱ ۳۰.۱۳
رتبه داوطلب در سهمیه آخرین رتبه معرفی در
سهمیه
*نمره کل نهایی
۳۵.۵۱ ۳ ۲
وضعیت داوطلب:
با توجه به ظرفیت سهمیه استخدامی نمره کل نهایی و سهمیه های قانونی »
(ایثارگران معلولین) در شغل محل انتخابی اصلی برای شرکت در سایر مراحل
«. جذب و استخدام معرفی شده اید


حسین۱۹۹۱ :  ۹۰فناوری اطلاعات /مهارتهای هفتگانه ای سی دی ال /
۶۰ ریاضی وامارمقدماتی
۸۵زبان وادبیات فارسی
۹۹معارف اسلامی
۹۴زبان انگلیسی -عمومی
۱۰۰اطلاعات عمومی -دانش اجتماعی وحقوق اساسی
۹۷هوش وتوانمندی های عمومی ذخیره وبازیابی اطلاعات ۰
۹۴ برنامه نویسی پیشرفته
۱۰۰شبکه های کامپیوتری وامنیت شبکه
۹۶ساختمان داده
۱۰۰ طراحی الگوریتم
۹۷ پایگاه داده .من اول شدم برا کامپیوتر


محمدرضا :
نمره به درصد عنوان درس
۶۴.۴۴ فناوری اطلاعات /مهارتهای هفتگانه ای سی دی ال /
سفید ریاضی وامارمقدماتی
۵۵.۵۵ زبان وادبیات فارسی
۲۲.۲۲ معارف اسلامی
۱۰۰ زبان انگلیسی -عمومی
۴۶.۶۶ اطلاعات عمومی -دانش اجتماعی وحقوق اساسی
۲۵ هوش وتوانمندی های عمومی
دروس عمومی
۸۴.۴۴ زبان شناسی
۶۸.۳۳ اصول وتئوری های تدریس
۷۵.۵۵ ازمون سازی
۸۶.۶۶ روش تحقیق
دروس تخصصی
عنوان شغلی
دبیرزبان انگلیسی
میانگین دروس عمومی میانگین دروس تخصصی میانگین دروس عمومی و تخصصی حد نصاب
۴۲.۳۵ ۷۸.۷۴ ۶۰.۵۴ ۳۰.۲۷
رتبه داوطلب در سهمیه آخرین رتبه معرفی در سهمیه *نمره کل نهایی
۱ ۳ ۸۹.۸۶
وضعیت داوطلب:
«با توجه به ظرفیت سهمیه استخدامی، نمره کل نهایی و سهمیه های قانونی (ایثارگران، معلولین)، در شغل محل انتخابی اصلی برای شرکت در سایر مراحل جذب و استخدام معرفی شده اید.»


فاطمه :

۶۴.۴۴ فناوری اطلاعات /مهارتهای هفتگانه ای سی دی ال /
۲۴.۴۴ ریاضی وامارمقدماتی
۷۷.۷۷ زبان وادبیات فارسی
۳۷.۷۷ معارف اسلامی
۲.۲۲ زبان انگلیسی -عمومی
۳۷.۷۷ اطلاعات عمومی -دانش اجتماعی وحقوق اساسی
۸۳.۳۳ هوش وتوانمندی های عمومی ذخیره وبازیابی اطلاعات ۰
۲۷.۷۷ برنامه نویسی پیشرفته
۱۷.۹۴ شبکه های کامپیوتری وامنیت شبکه
۴۳.۵۸ ساختمان داده
۱۰۰ طراحی الگوریتم
۵۰ پایگاه داده .من اول شدم برا کامپیوتر


صالح :
رتبه ۲ قبول – رشته استادکار تاسیسات
عنوان درس
۶۸.۸۸ فناوری اطلاعات /مهارتهای هفتگانه ای سی دی ال /
۴۴.۴۴ ریاضی وامارمقدماتی
۲۶.۶۶ زبان وادبیات فارسی
۲۸.۸۸ معارف اسلامی
۲۸.۸۸ زبان انگلیسی -عمومی
۵۱.۱۱ اطلاعات عمومی -دانش اجتماعی وحقوق اساسی
۷۵ هوش وتوانمندی های عمومی
دروس عمومی
۵۵.۵۵ تاسیسات بهداشتی وکارگاه
۲۶.۶۶ تاسیسات حرارتی وکارگاه
۳۳.۳۳ تاسیسات برودتی وکارگاه
۶۶.۶۶ رسم فنی ونقشه کشی تاسیسات
۴۰ برق تاسیسات


س.ا.م :

دروس عمومی:
۳۱.۱۱ فناوری اطلاعات /مهارتهای هفتگانه ای سی دی ال /
۶.۶۶ ریاضی وامارمقدماتی
۷۷.۷۷ زبان وادبیات فارسی
۴۶.۶۶ معارف اسلامی
۶۴.۴۴ زبان انگلیسی -عمومی
۸۲.۲۲ اطلاعات عمومی -دانش اجتماعی وحقوق اساسی
۲۳.۳۳ هوش وتوانمندی های عمومی
دروس تخصصی
۶۶.۶۶ قواعدصرف ونحو/کاربردی /
۴۴.۴۴ ترجمه -تعریب -درک مطلب
۶۰ علوم بلاغی /معانی -بیان -بدیع -عروض /
۶۰ تاریخ ادبیات ونقدادبی


م.ک :

درصد های من
رتبه ۲ از ۳ نفر

عنوان درس
۸۲.۲۲ فناوری اطلاعات /مهارتهای هفتگانه ای سی دی ال /
۷۷.۷۷ ریاضی وامارمقدماتی
۵۷.۷۷ زبان وادبیات فارسی
۵۵.۵۵ معارف اسلامی
۸۰ زبان انگلیسی -عمومی
۴۰ اطلاعات عمومی -دانش اجتماعی وحقوق اساسی
۲۵ هوش وتوانمندی های عمومی
دروس عمومی
۲۰ برنامه سازی کامپیوتر
۲۰ بسته های نرم افزاری وکارگاه
۲۶.۶۶ شبکه های کامپیوتری
۱۳.۳۳ بانک اطلاعاتی
۲۰ سخت افزاروکارگاه
۳۰ سیستم عامل


f.m :

۵۷.۷۷ فناوری اطلاعات /مهارتهای هفتگانه ای سی دی ال /
۱۷.۷۷ ریاضی وامارمقدماتی
۴۲.۲۲ زبان وادبیات فارسی
۲۸.۸۸ معارف اسلامی
۲۴.۴۴ زبان انگلیسی -عمومی
۶۲.۲۲ اطلاعات عمومی -دانش اجتماعی وحقوق اساسی
۶۱.۶۶ هوش وتوانمندی های عمومی
دروس عمومی
۱۵.۵۵ مفاهیم وروش های اماری
۷۰ اصول حسابداری ۱و۲
۲۷.۷۷ حسابداری شرکت ها
۲۳.۰۷ حسابداری صنعتی
۷۶.۶۶ کاربردکامپیوتردرحسابداری
حد نصاب ۳۰.۰۲ نمره کل : ۵۲.۰۷
رتبه ۷ قبول نشدم


محمد : سلام
رتبه ۲ حسابداری تهران
درصد هام جهت استفاده دوستان :
ای سی دی ال ۵۵.۵۵
آمار مقدماتی ۴۲.۲۲
فارسی ۵۱.۱۱
معارف ۲۴.۴۴
زبان
۴۲.۲۲
اطلاعات عمومی ۶۲.۲۲
هوش ۵۰
روش های آماری ۴۲.۲۲
اصول حسابداری ۶۶.۶۶
حسابداری شرکت ها۷۷.۷۷
صنعتی ۶۴.۱
کامپیوتر در حسابداری ۷۳.۳۳


یاس  : سلام حد نصاب نیووردم
ناوری اطلاعات /مهارتهای هفتگانه ای سی دی ال ۴۰
زبان وادبیات فارسی ۳۳.۳۳
معارف اسلامی ۱۷.۷۷
بان انگلیسی -عمومی ۲۴.۴۴
طلاعات عمومی -دانش اجتماعی وحقوق اساسی ۱۵.۵۵
هوش وتوانمندی های عمومی ۵۵
اصول حسابداری ۱و۲ ۳۸.۳۳
حسابداری شرکت ها ۳۳.۳۳
حسابداری صنعتی -۵.۱۲
کاربردکامپیوتردرحسابداری ۳۰
یاضی وامارمقدماتی -۵۰
فاهیم وروش های اماری -۵۰
عنوان شغلی هنرآموزحسابداری
میانگین دروس عمومی ۳۰.۱۳
میانگین دروس تخصصی ۱۹.۳
میانگین دروس عمومی و تخصصی ۲۴.۷۱
حد نصاب ۳۰.۰۲
«شما در این آزمون حدنصاب لازم را کسب نکرده اید.»
البته بدون هیچگونه مطالعه رفتم جلسه ی امتحان و اگر ریاضی و آمار و جواب نمیدادم بهتر میشد ولی خوب این نشون میده حدنصلب آوردن کاری نداره فقط باید وقت بزاریو با حوصله بشینی خووووب بخونی


م : عنوان درس
۵۳.۳۳ فناوری اطلاعات /مهارتهای هفتگانه ای سی دی ال /
۲۴.۴۴ ریاضی وامارمقدماتی
۶۰ زبان وادبیات فارسی
۴۴.۴۴ معارف اسلامی
-۵۰ زبان انگلیسی -عمومی
۶۲.۲۲ اطلاعات عمومی -دانش اجتماعی وحقوق اساسی
۲۸.۳۳ هوش وتوانمندی های عمومی
۱۱.۱۱ مفاهیم وروش های اماری
۶۱.۶۶ اصول حسابداری ۱و۲
۳۰.۵۵ حسابداری شرکت ها
۲۰.۵۱ حسابداری صنعتی
۱۳.۳۳ کاربردکامپیوتردرحسابداری


یزدان – تهران :  سلام
من قبول شدم اموزگار ابتدایی تهران
رتبه م ۱۳ است ۹۳ نفر دعوت شدن
۳۱ نفر میخوان یعنی دقیقا ۳برابر دعوت کردن
فناوری اطلاعات۲۹
ریاضی۲۰
ادبیات فارسی۵۶
معارف۳۶
زبان ۸۳
اطلاعاتعمومی ۵۴
هوش۳۹
روانشناسی پرورشی ۲۹
روانشاسی رشد۵۹
فلسفه تعلیم و تربیت منفی ۱۵ خخخخخخ
روش های تدریس ۳۱
سنجش و اندازه گیری ۶۲
حالا یک سوال و درخواست راهنمایی
من دانشجوی دکتری هستم به نظرتون برم؟؟؟؟؟؟


ahmad : عنوان درس
۸۲.۲۲ فناوری اطلاعات /مهارتهای هفتگانه ای سی دی ال /
-۵۰ ریاضی وامارمقدماتی
۲۸.۸۸ زبان وادبیات فارسی
۳۵.۵۵ معارف اسلامی
۸۲.۲۲ زبان انگلیسی -عمومی
۱۱.۱۱ اطلاعات عمومی -دانش اجتماعی وحقوق اساسی
۳۳.۳۳ هوش وتوانمندی های عمومی
دروس عمومی
-۶.۶۶ رسم فنی ونقشه کشی عمومی ساختمان
۲۴.۴۴ تکنولوژی قالب بندی وارماتور
۱۰ نقشه برداری ساختمان
-۱.۶۶ تکنولوژی ساختمان های فلزی وبتنی
۴۳.۳۳ نقشه کشی به کمک کامپیوتربانرم افزاراتوکد
یانگین دروس عمومی میانگین دروس تخصصی میانگین دروس عمومی و تخصصی حد نصاب
۳۸.۳۳ ۱۳.۸۹ ۲۶.۱۱ ۲۲.۹۹
رتبه داوطلب در سهمیه آخرین رتبه معرفی در سهمیه *نمره کل نهایی
۱۰ ۳ ۲۸.۴


قبولی  : منم قبول شدم با رتبه ۲
صد عنوان درس
۷۵.۵۵ فناوری اطلاعات /مهارتهای هفتگانه ای سی دی ال /
۱۵.۵۵ ریاضی وامارمقدماتی
۳۵.۵۵ زبان وادبیات فارسی
۳۱.۱۱ معارف اسلامی
-۲.۲۲ زبان انگلیسی -عمومی
۳۷.۷۷ اطلاعات عمومی -دانش اجتماعی وحقوق اساسی
۱۸.۳۳ هوش وتوانمندی های عمومی
دروس عمومی
۴۲.۲۲ مفاهیم وروش های اماری
۸۸.۳۳ اصول حسابداری ۱و۲
۵۲.۷۷ حسابداری شرکت ها
۳۸.۴۶ حسابداری صنعتی
۶۰ کاربردکامپیوتردرحسابداری

نفر دوم شهرستان سپیدان
آموزگارابتدایی || فارس || سپیدان-مرکزی بلی سپیدان

نمره به درصد عنوان درس
۵۵.۵۵ فناوری اطلاعات /مهارتهای هفتگانه ای سی دی ال /
-۵۰ ریاضی وامارمقدماتی
۳۵.۵۵ زبان وادبیات فارسی
۲۶.۶۶ معارف اسلامی
-۵۰ زبان انگلیسی -عمومی
۱۵.۵۵ اطلاعات عمومی -دانش اجتماعی وحقوق اساسی
۸.۳۳ هوش وتوانمندی های عمومی
دروس عمومی
۱۱.۱۱ اصول وفلسفه تعلیم وتربیت
۳۰.۷۶ روان شناسی پرورشی
۴۴.۴۴ روان شناسی رشد
۴۱.۰۲ روش هاوفنون تدریس
۸۰ اندازه گیری -سنجش وارزشیابی اموزشی
دروس تخص


سعید :رتبه ۲ از ۳ ولی تو بخش بومی ام نوشته غیر بومی در حالی که بومی ام نمیدونم چیکار کنم خیلی دپرسم.
شما هم درصداتونو بگید و رتبه
——————-
۷۳.۳۳ فناوری اطلاعات /مهارتهای هفتگانه ای سی دی ال /
۴۶.۶۶ ریاضی وامارمقدماتی
۳۱.۱۱ زبان وادبیات فارسی
۵۱.۱۱ معارف اسلامی
۳۱.۱۱ زبان انگلیسی -عمومی
۵۷.۷۷ اطلاعات عمومی -دانش اجتماعی وحقوق اساسی
۴۶.۶۶ هوش وتوانمندی های عمومی
——
۲۵ ذخیره وبازیابی اطلاعات
۵.۵۵ برنامه نویسی پیشرفته
۵۶.۴۱ شبکه های کامپیوتری وامنیت شبکه
۵۸.۹۷ ساختمان داده
۷۳.۳۳ طراحی الگوریتم
۳۰ پایگاه داده


masoud : عنوان درس
۵۱.۱۱ فناوری اطلاعات /مهارتهای هفتگانه ای سی دی ال /
-۵۰ ریاضی وامارمقدماتی
۳۱.۱۱ زبان وادبیات فارسی
۲۲.۲۲ معارف اسلامی
-۵۰ زبان انگلیسی -عمومی
۸۲.۲۲ اطلاعات عمومی -دانش اجتماعی وحقوق اساسی
۵۰ هوش وتوانمندی های عمومی
دروس عمومی
۴۰ نقشه برداری ۱و۲
-۵.۵۵ روش های تعیین موقعیت /ژئودزی /
۲۳.۰۷ فتوگرامتری
۲۰ کاربردرایانه درنقشه برداری
اون منفی ۵۰ رو اصلا در نظر نگرفتن و همون صفره،هوش و توانمندی عمومی رو ضریب ۲ در نظر گرفتن،ولی فقط این واسم سواله ک چرا سهمیه رو زدن آزاد؟


hs :دبیری ریاضی(نفر دوم سهمیه آزاد)
فناوری اطلاعات /مهارتهای هفتگانه ای سی دی ال ۵۷.۷۷
ریاضی وامارمقدماتی ۴۶.۶۶
زبان وادبیات فارسی ۴۶.۶۶
معارف اسلامی ۴۲.۲۲
زبان انگلیسی -عمومی ۱۰۰
اطلاعات عمومی -دانش اجتماعی وحقوق اساسی ۲۰
هوش وتوانمندی های عمومی ۴۳.۳۳
مجموعه ریاضیات /ریاضی عمومی -معادلات دیفرانسیل -امارواحتمال ۱۵
انالیزریاضی -جبر۱وانالیزعددی ۴۰
اصول اموزش ریاضی ۴۰
خلاقیت ریاضی۲۰


علی :دوستان درصدا من اینا شدن نفر چهارم شدم وقبول نشدم فدا سرم حتما اون سه نفر بیشتر از من تلاش کردن
فناوری اطلاعات=۶.۶۶
ریاضی و آمار مقدماتی=۲.۲۲-
زبان و ادبیات فارسی==سفید
معارف اسلامی==۸.۸۸
زبان انگلیسی عمومی=سفید
اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و حقوق اساسی=۵۷.۷۷
هوش و توانمندی های ذهنی=۳۵
ریاضی مهندسی=سفید
مدار=۲۷.۷۷
ماشین الکتریکی=۳۳.۳۳
کارگاه مدار فرمان وسیم پیچی=۷۴.۳۵
تاسیسات الکتریکی و کارگاه=۲۰.۸۳
PLC=42.85
تبریک بع کسایی که قبول شدن واروزی موفقیت واسه همه اصلا هم ناراحت نیستم چون تو یک ماه درصدام انقدن یک سال بخونم واویلا


مهدی : نفر اول
۶۴.۴۴ فناوری اطلاعات /مهارتهای هفتگانه ای سی دی ال /
۶.۶۶ ریاضی وامارمقدماتی
۸۲.۲۲ زبان وادبیات فارسی
۸۲.۲۲ معارف اسلامی
۴۲.۲۲ زبان انگلیسی -عمومی
۶۶.۶۶ اطلاعات عمومی -دانش اجتماعی وحقوق اساسی
۳۱.۶۶ هوش وتوانمندی های عموم


بابک :

بچه ها من با این درصدا نفر اول هنرآموز تاسیسات شدم اگه کس دیگه ای هنر آموز تاسیساته درصداشا بگه
مهارتهای هفتگانه ۶۲.۲۲
ریاضی و آمار ۶۶.۶۶
ادبیات ۵۱.۱۱
معارف ۴۶.۶۶
زبان ۵۵.۵۵
اطلاعات عمومی ۵۱.۱۱
هوش ۸۱.۶۶
تاسیسات بهداشتی۶۴.۴۴
تاسیسات حرارتی ۴۲.۲۲
تاسیسات برودتی ۶۰
برق تاسیسات ۳۶.۶۶
رسم فنی و نقشه کشی ۱۰


سارا :

فناوری اطلاعات ۴۶
ریاضی سفید
ادبیات فارسی ۴۸
معارف ۵۵
زبان ۱۳
اطلاعات عمومی ۴۶
هوش ۱۱
تخصصی
ادبیات نظم و نثر ۵۷
کلیات مسائل ادبی ۲۸
زبان فارسی ۲۳
نمره ۴۸
حد نصاب ۳۰ نمره من ۳۲
رشته ادبیات قم قبول نشدم


امیر :

سهمیه برا من زده آزاد در صورتی که من سهمیه فرهنگیان دارم.
یعنی رتبه من بدون سهمیه حساب شده
نفر چهارم شدم و زده در اولویت قرار نگرفتید
اینم درصدامه
۴۴.۴۴ فناوری اطلاعات /مهارتهای هفتگانه ای سی دی ال /
۵۱.۱۱ ریاضی وامارمقدماتی
۴۴.۴۴ زبان وادبیات فارسی
۲۰ معارف اسلامی
۸۲.۲۲ زبان انگلیسی -عمومی
۵۳.۳۳ اطلاعات عمومی -دانش اجتماعی وحقوق اساسی
۵۰ هوش وتوانمندی های عمومی
دروس عمومی
سفید ریاضی مهندسی
۶۶.۶۶ مدارهای الکتریکی ۱و۲
۴۲.۲۲ الکترونیک ۱و۲
سفید مبانی وازمایشگاه مخابرات ورادیو
۵۳.۳۳ مدارهای منطقی


هنرآموز کامپیوتر خ ر:
سلام.برای کجا شرکت کردین؟
۶۲.۲۲ فناوری اطلاعات /مهارتهای هفتگانه ای سی دی ال /
۱۳.۳۳ ریاضی وامارمقدماتی
۳۵.۵۵ زبان وادبیات فارسی
۱۳.۳۳ معارف اسلامی
۳۳.۳۳ زبان انگلیسی -عمومی
۳۱.۱۱ اطلاعات عمومی -دانش اجتماعی وحقوق اساسی
۵۱.۶۶ هوش وتوانمندی های عمومی
دروس عمومی
۲۵ ذخیره وبازیابی اطلاعات
۴۴.۴۴ برنامه نویسی پیشرفته
۱۲.۸۲ شبکه های کامپیوتری وامنیت شبکه
۴۸.۷۱ ساختمان داده
۸۰ طراحی الگوریتم
۵۰ پایگاه داده


س.ا.م:
میانگین دروس عمومی:۴۴.۴۴
میانگین دروس تخصصی:۵۷.۷۷
میانگین دروس تخصصی و عمومی:۵۱.۱
حد نصاب:۲۰.۹۱
رتبه داوطلب درسهمیه:۱
آخرین رتبه معرفی:۱
یعنی باورم شه قبول شدم!!!!!!!!!!!!!!!!


س.ا.م:
دروس عمومی:
۳۱.۱۱ فناوری اطلاعات /مهارتهای هفتگانه ای سی دی ال /
۶.۶۶ ریاضی وامارمقدماتی
۷۷.۷۷ زبان وادبیات فارسی
۴۶.۶۶ معارف اسلامی
۶۴.۴۴ زبان انگلیسی -عمومی
۸۲.۲۲ اطلاعات عمومی -دانش اجتماعی وحقوق اساسی
۲۳.۳۳ هوش وتوانمندی های عمومی
دروس تخصصی
۶۶.۶۶ قواعدصرف ونحو/کاربردی /
۴۴.۴۴ ترجمه -تعریب -درک مطلب
۶۰ علوم بلاغی /معانی -بیان -بدیع -عروض /
۶۰ تاریخ ادبیات ونقدادبی


هادی:
نمره به درصد عنوان درس
۵۷.۷۷ فناوری اطلاعات /مهارتهای هفتگانه ای سی دی ال /
۱۱.۱۱ ریاضی وامارمقدماتی
۱۵.۵۵ زبان وادبیات فارسی
۲۰ معارف اسلامی
۲۲.۲۲ زبان انگلیسی -عمومی
۴۸.۸۸ اطلاعات عمومی -دانش اجتماعی وحقوق اساسی
۵۰ هوش وتوانمندی های عمومی
دروس عمومی
۴۶.۶۶ نقشه کشی ۱و۲
۳۱.۱۱ تراشکاری وکارگاه
۷۳.۳۳ اندازه گیری دقیق وازمایشگاه
۳۰ علم مواد


: mehran
۵۳.۳۳/
-۲.۲۲ ریاضی وامارمقدماتی
سفید زبان وادبیات فارسی
سفید معارف اسلامی
۶۶.۶۶ زبان انگلیسی -عمومی
۸.۸۸ اطلاعات عمومی -دانش اجتماعی وحقوق اساسی
۵۵ هوش وتوانمندی های عمومی
دروس عمومی
۵.۵۵ ذخیره وبازیابی اطلاعات
۶۹.۴۴ برنامه نویسی پیشرفته
۲۵.۶۴ شبکه های کامپیوتری وامنیت شبکه
۵۶.۴۱ ساختمان داده
۳۳.۳۳ طراحی الگوریتم
۱۰ پایگاه داده
دروس تخصصی


محمد@ :
۴۶.۶۶ فناوری اطلاعات /مهارتهای هفتگانه ای سی دی ال /
۵۵.۵۵ ریاضی وامارمقدماتی
۳۷.۷۷ زبان وادبیات فارسی
۱۷.۷۷ معارف اسلامی
۷۵.۵۵ زبان انگلیسی -عمومی
۳۷.۷۷ اطلاعات عمومی -دانش اجتماعی وحقوق اساسی
۴۸.۳۳ هوش وتوانمندی های عمومی
دروس عمومی
۵۵ محاسبات فنی /استاتیک -مقاومت مصالح -ترمودینامیک /
سفید تکنولوژی سوخت رسانی /بنزینی -دیزلی /
۱۱.۱۱ تکنولوژی شاسی وبدنه وانتقال قدرت
۶.۶۶ تکنولوژی مولدقدرت وبرق خودر
…………………….
یانگین دروس عمومی میانگین دروس تخصصی میانگین دروس عمومی و تخصصی حد نصاب
۴۵.۹۶ ۱۸.۱۹ ۳۲.۰۷ ۱۳.۸۲
**رتبه داوطلب در سهمیه **آخرین رتبه معرفی در سهمیه *نمره کل نهایی
۲ ۳ ۳۵.۱۵
………………..
ضعیت داوطلب:
«با توجه به ظرفیت سهمیه استخدامی، نمره کل نهایی و سهمیه های قانونی (ایثارگران، معلولین)، در شغل محل انتخابی اصلی برای شرکت در سایر مراحل جذب و استخدام معرفی شده اید.»


 leila :
سلام ادمین عزیز خودت یه نگا به درصدای من و دوستم بنداز ببین سازمان سنجش اشتباه نکرده! اینا مال های منه:
عمومی:۳۰/۱۳
تخصصی ۱۲/۷۷
میانگین هردو: ۲۱/۴۵
حدنصاب: ۲۲/۱۸
حال مال های دوستم
عمومی:۲۵/۹۷
تخصصی:۵/۱۸
میانگین هردو:۱۵/۵۷
حد نصاب:۲۲/۱۸
مگه میشه همچین چیزی! چطور حدنصاب هامون یکی شده


حبیب :
نفر سوم شدم :
‫ال‬ ‫دی‬ ‫سی‬ ‫ای‬ ‫هفتگانه‬ ‫‪/‬مهارتهای‬ ‫اطلاعات‬ ‫فناوری‬ ‫‪۶۸.۸۸‬‬
‫وامارمقدماتی‬ ‫ریاضی‬ ‫‪۱۱.۱۱‬‬
‫فارسی‬ ‫وادبیات‬ ‫زبان‬ ‫‪۳۳.۳۳‬‬
‫اسلامی‬ ‫معارف‬ ‫‪۶.۶۶‬‬ ‫‪-‬عمومی‬ ‫
انگلیسی‬ ‫زبان‬ ‫‪۱۱.۱۱‬‬ ‫
اساسی‬ ‫وحقوق‬ ‫اجتماعی‬ ‫‪-‬دانش‬ ‫عمومی‬ ‫اطلاعات‬ ‫‪۴۲.۲۲‬‬ ‫
عمومی‬ ‫های‬ ‫وتوانمندی‬ ‫هوش‬ ‫‪۸.۳۳‬‬
‫اطلاعات‬ ‫وبازیابی‬ ‫ذخیره‬ ‫‪-۲.۷۷‬‬
‫پیشرفته‬ ‫نویسی‬ ‫برنامه‬ ‫‪۶۹.۴۴‬‬
‫شبکه‬ ‫وامنیت‬ ‫کامپیوتری‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫‪۳۳.۳۳‬‬
‫داده‬ ‫ساختمان‬ ‫‪۷۱.۷۹‬‬
‫الگوریتم‬ ‫طراحی‬‫‪۶۰‬‬
‫داده‬ ‫پایگاه‬‫‪۸۶.۶۶‬‬

حبف این تخصصی ها نیست. عمومی ها افتضاح.
اما نفر سوم شدم.


نا امید :
سلام هنر آموز کامپیوتر کلاله استان گلستان قبول نشدم اینم درصد هام ۶۸.۸۸ فناوری اطلاعات /مهارتهای هفتگانه ای سی دی ال /
۲۰ ریاضی وامارمقدماتی
۴۲.۲۲ زبان وادبیات فارسی
۲۰ معارف اسلامی
۱۵.۵۵ زبان انگلیسی -عمومی
۲۲.۲۲ اطلاعات عمومی -دانش اجتماعی وحقوق اساسی
۲۳.۳۳ هوش وتوانمندی های عمومی
دروس عمومی
۵.۵۵ ذخیره وبازیابی اطلاعات
۴۱.۶۶ برنامه نویسی پیشرفته
۲۸.۲ شبکه های کامپیوتری وامنیت شبکه
۶۴.۱ ساختمان داده
۷۳.۳۳ طراحی الگوریتم
۸۰ پایگاه داده میانگین دروس عمومی میانگین دروس تخصصی میانگین دروس عمومی و تخصصی حد نصاب
۲۹.۴۴ ۴۸.۸ ۳۹.۱۲ ۱۸.۰۶
*رتبه داوطلب در سهمیه **آخرین رتبه معرفی در سهمیه *نمره کل نهایی
۹ ۳ ۴۹.۲۶


آوات:
سلام دوست گرامی منم حسابداری امتحان دادم رتبم ۱ شده اینم درصدام
ای دی اس ال ۴۴.۴۴
ریاضی و آمار ۳۵.۵۵
ادبیات ۴۰
معارف ۲۴.۴۴
زبان سفید
اطلاعات عمومی ۴۰
هوش ۲۱.۶۶

اختصاصی
آمار ۴۶.۶۶
اصوا ۱و ۲ ۸۸.۳۳
شرکتها ۸۰.۵۵
صنعتی ۴۸.۷۱
کامپیوتر ۳۶.۶۶

همین دیگه


برای مشاهده صفحه آزمون استخدامی آموزش و پرورش اینجا کلیک کنید

این آگهی مربوط به ۹۱۱ روز پیش است و منقضی شده است بنابراین کلیه اطلاعات تماس نمایش داده نمیشود.
کارفرما

دانلود برنامه موبایل

163 نظر برای «نمونه کارنامه آزمون استخدامی آموزش و پرورش»


 1. امیر

  با سلام و خسته نباشید و تبریک به دوستانی که قبول شدن
  لطفا دوستانی که برای “هنرآموز کامپیوتر” قبول شدن ! منابع مطالعاتی و پایه ی درسیشون در چه حد بوده رو بگن ممنون میشم و دعاگوی شما هستم.
  با تشکر و سپاس

  پاسخ
 2. الف

  با سلام. در ازمون شهریور 96حدنصاب اموزگار ابتدایی تو خراسان رضوی 24.34 بوده تو استان های دیگه هم ایا همینه . ممنونم اگه یه نفر راهنمایی کنه

  پاسخ
 3. متین عظیمی

  سلام
  متین عظیمی هستم.
  رتبه ۱ حسابداری
  درصدهای کسب شده جهت استفاده بزرگواران :
  ای سی دی ال ۱۰۰
  آمار مقدماتی ۹۸.۲۲
  فارسی ۱۰۰
  معارف ۱۰۰
  زبان
  ۹۰.۷۷
  اطلاعات عمومی ۱۰۰
  هوش ۱۰۰
  روش های آماری ۹۶.۶۷
  اصول حسابداری ۱۰۰
  حسابداری شرکت ها ۱۰۰
  صنعتی ۱۰۰
  کامپیوتر در حسابداری ۱۰۰

  پاسخ
  • مجید

   درود. کتابهای یوسفی عزیزی در ریاضی عمومی و معادلات و یوسفی در جبر و کتابهای رضوانی در انالیز و کتاب اپوران پزوهش در انالیز عددی. عمومی هم که در حد دبیرستانه.

   پاسخ
   • به مجید

    ممنون دوست خوبم…میشه بگید درصداتون چقدشده؟ راستی دروس آموزش ریاضی وخلاقیت چی بخونم که تو استخدامیها عالی بزنم.

 4. h

  سلام ادمین لطفا جواب سوالم رو بدین من تو آزمون استخدامی آموزش پرورش نمره حدنصاب رو گرفتم ولی نوشته به دلیل محدودیت سهمیه پذیرش در رقابت باسایر داوطلبان در الویت نیستم برای تحویل مدارک.
  الان دیگه هیچ راهی برای قبولی من نیست؟؟؟؟

  پاسخ

لطفا سوالات و نظرات خود را بیان کنید

 • برای دریافت جدیدترین اخبار و آگهی های استخدامی در کانال تلگرام «ای استخدام» اینجا کلیک کنید
 • براي اطلاع از آخرين آگهي هاي مربوط به رشته و شهر خود اينجا را کليک کنيد.