ای استخدام : آشنایی با رشته دبیری زیست شناسی

۵ نظر

آشنایی با رشته دبیری زیست شناسی

هدف این رشته تربیت کارشناسان متعهد و متخصصی است که از مفاهیم کلی و اساسی زیست شناسی آگاهی کافی داشته جنبه های نظری و کاربردی این علم را با گذرانیدن واحدهای نظری و کاربردی بشناسند و نیازهای مراکز آموزشی و پژوهشی، تولیدی و خدماتی را در زمینه های مذکور مرتفع سازند.

برنامه های آموزشی دوره های کارشناسی زیست شناسی به صورت زیر برنامه ریزی میشود:

  • دبیری زیست شناسی و زیست شناسی عمومی
  •  رشته زیست شناسی در گرایش های (علوم گیاهی، علوم جانوری، علوم میکروبیولوژی، علوم سلولی و مولکولی)

دروس این دوره به صورت عمومی، پایه، اصلی و تخصصی گرایشی می باشد، اهم موارد لازم به ذکر در مورد گرایش های فوق عبارتند از:

گرایش علوم گیاهی

دانشجویان با گذرانیدن دروس مشترک و اختصاصی خود که در آن ۱۰ واحد دروس اختیاری و با جنبهٔ کاربردی نیز پیش بینی شده است می توانند نیاز موسسات پژوهشی، آموزشی، تولیدی و خدماتی به کارشناسان علوم گیاهی را برطرف نمایند. از جمله دروس تخصصی گرایشٔ علوم گیاهی عبارتند از: جلبکشناسی، قارچشناسی، مورفولوژی گیاهی، اکولوژی گیاهی، فیزیولوژی گیاهی، اصول و روشهای ردهبندی گیاهان و ... . اهمیت این گرایش با توجه به نیاز مراکز پژوهشی به کارشناسی علوم گیاهی آشنا به مسائل گیاهشناسی و فیزیولوژی گیاهی، نیاز علوم گیاه پزشکی به کارشناسان علوم گیاهی، نیاز به کارشناسان علوم گیاهی در کشاورزی و صنایع داروئی، غذائی و چوب و کاغذ و ... نیاز به کارشناسان علوم گیاهی در مسائل محیط زیست، رفع نیازمندیهای علوم طبیعی و باغهای کشاورزی به کارشناسان علوم گیاهی و پاسخگوئی به نیاز مراکز آموزشی و پژوهشی در زمینهٔ تربیت مدرس و محقق علوم گیاهی به خوبی روشن میشود.

گرایش علوم جانوری

هدف این گرایش به وجود آوردن زمینههای مساعد برای شناخت علوم جانوری، برقراری ارتباط صحیح آن با سایر علوم و در نتیجه تربیت کارشناسانی است که قابلیت درک و حل مسائل بنیادی علوم جانوری را داشته و به جنبههای کاربردی آن آشنا باشند. داوطلبان ورود به این گرایش باید در دروس - زیستشناسی، فیزیک، شیمی و ریاضی دبیرستان قوی باشند. اهمیت این گرایش با توجه به نیاز علوم پزشکی، بخشهای تحقیقاتی و آموزشی و موزهها و باغهای وحش به کارشناس و محقق در گرایشٔ علوم جانوری به خوبی مشخص میشود. جانورشناسی، حشره شناسی و زیست شناسی مولکولی، فیزیولوژیک جانوری و ... از جمله دروس تخصصی این گرایش میباشند.

گرایش علوم میکروبیولوژی

هدف این گرایش شناخت جانداران میکروسکوپی و مسائل مختلف مربوط به زندگی آنها است. داوطلبانی که دیپلم تجربی داشته باشند در این گرایش موفقتر هستند. علاوه بر علاقه به مسائل زیستی داوطلب باید به کارهای آزمایشگاهی (نظیر کشت میکروارگانیزمها) علاقهمند باشد. میکروبیولوژی عمومی، میکروبیولوژی محیطی، میکروبیولوژی صنعتی، باکتریشناسی، قارچشناسی ویروسشناسی، تک یاخته شناسی و ... از جمله دروس اختصاصی این گرایش میباشند. اهمیت این رشته با توجه به نیاز صنایع غذائی و تخمیری به کارشناسان این گرایش، نیاز علوم پزشکی و داروئی، نیاز سازمانهای محیط زیست و مبارزه با آلودگی آن، نیاز کشاورزی و دامپروری، نیاز دانشگاهها به مدرس و محقق و ... به خوبی روشن میشود.

گرایش علوم سلولی و مولکولی

تربیت کارشناسان متعهد و متخصص برای شناخت مسائل و پدیدههای زیستی در قالب سلولی و مولکولی هدف این گرایش است. اهمیت این گرایش با توجه به لزوم بسط این دانش، لزوم تحقیقات گسترده در زمینهٔ اعتلاء علوم پزشکی و داروئی و صنعتی، لزوم قطع وابستگی و شروع نو اندیشی در مسائل علوم سلولی و مولکولی، لزوم فراهم آوردن تربیت محقق و مدرس در این زمینه، به خوبی روشن می شود. داوطلب ورود به این رشته باید علاقهمند و مستعد (خصوصاً در کارهای آزمایشگاهی) باشد. ایمنولوژی بافت شناسی، بیوشیمی ویروسها، زیست شناسی سلولی، سیتوشیمی و ... از جمله دروس اختصاصی این گرایش میباشد.

گرایش دبیری زیست شناسی (زیست شناسی عمومی)

فارغالتحصیلان این گرایش با گذرانیدن دروس مشترک تخصصی خود (به همراه تعدادی دروس تربیتی به منظور آشنائی با فنون معلمی) میتوانند توانائیهای لازم برای رفع نیازهای وزارت آموزش و پرورش به دبیران زیست شناسی را به دست آورند. ادامه تحصیل در کلیه گرایش های فوق تا کارشناسی ارشد در داخل و تا سطوح بالاتر در خارج از کشور امکان پذیر است. ضمناً بر اساس مصوبات جدید شورای عالی برنامه ریزی در نظر است رشته زیست شناسی در مقطع کارشناسی دارای ۲ رشته و ۱۰ گرایش باشد. رشته زیست شناسی در ۵ گرایش (دبیری، عمومی، علوم گیاهی، علوم جانوری، دریا). رشته زیست شناسی سلولی مولکولی در ۵ گرایش (علوم سلولی و مولکولی، میکروبیولوژی، ژنتیک، بیوشیمی، بیوفیزیک).

برای مشاهده سایر رشته ها اینجا کلیک کنید

برای اطلاع از آخرین آگهی های مربوط به رشته دبیری زیست شناسی اینجا را کلیک کنید.

۵ نظر برای ای استخدام : آشنایی با رشته دبیری زیست شناسی

لطفا سوالات و نظرات خود را بیان کنید