استخدام A Local Male mining QC in BandarAbbas port

دیروز

A company is looking for a local male mining QC in BandarAbbas port

Requirements Gender Subject
۲-۵ yrs exp
Good in English
Mining prefer
Male Local mining QC
If you are eager for this job please send your English CV to the Email below
هرمزگان
آدرس ایمیل: 755480997@qq.com

لطفا سوالات و نظرات خود را بیان کنید