استخدام گروه آی کن در تهران، اصفهان، مشهد، کرمان، اهواز و رشت

۱۶۶۶ روز قبل

گروه مهندسی آی کن به منظور تامین بخشی از سرمایه انسانی مورد نیاز خود در شهرهای تهران، اصفهان، مشهد، کرمان، …