استخدام وزارت دفاع سال ۹۲

۱۳۸۷ روز قبل ۱۱۸۷ نظر

برای مصاحبه وزارت دفاع آماده شوید. آنچه در این خبر خواهید خواند: 14 شهریور 92 – زمانبندی مرحله اصلاح اطلاعات …