استخدام در گروه معماری نیل بام

۵ روز قبل

به کارشناس معماری خانم ترجیحا مسلط به نرم افزارهای مربوطه جهت همکاری درگروه معماری نیل بام دراصفهان نیازمندیم.
استخدام جهت کار در یک شرکت معتبر معماری

۵ روز قبل

یک شرکت معتبر معماری در تهران به کارشناس قرارداد جهت پروژه های لوکس درحال ساخت در زمینه طراحی معماری به …