استخدام در گروه تخصصی دایا در سراسر کشور

امروز

شرکت تخصصی فروش و توزیع ( پخش دایا)، زیرمجموعه گروه دایا در نظر دارد جهت تأمین نیروی انسانی مورد نیاز …