اسامی نهایی پذیرفته شدگان آزمون استخدامی سازمان زندانها سال ۹۱

۴۸۹ روز قبل

بدینوسیله لیست اسامی پذیرفته شدگان آزمون استخدامی مورخ ۲۹ اردیبهشت ۹۱ (از محل مجوز شماره ۲۶۶۶۲/۹۰/۲۲۰ مورخ ۲۰/۱۰/۹۰ معاون راهبردی منابع انسانی …