اسامی نهایی پذیرفته شدگان آزمون استخدامی سازمان زندانها سال ۹۱

۱۶۱۳ روز قبل

بدینوسیله لیست اسامی پذیرفته شدگان آزمون استخدامی مورخ 29 اردیبهشت 91 (از محل مجوز شماره 26662/90/220 مورخ 20/10/90 معاون راهبردی منابع انسانی …