استخدام بانک مسکن سال ۹۶ (اطلاعیه کارت آزمون)

۵ روز قبل ۳۶۹۸ نظر

استخدام بانک مسکن

برای دریافت اخبار و اطلاع از آگهی های استخدام بانک ها و سازمانهای دولتی و خصوصی در ایمیل و گوشی همراه خود اینجا کلیک کنید.

راهنمای آمادگی برای آزمون های فراگیر ۴ و آموزش و پرورش (سوالات عمومی و تخصصی)

برای دانلود نمونه سوالات استخدامی بانک مسکن اینجا کلیک کنید

سوالات عمومی اصل دفترچه آزمون های استخدامی سازمان سنجش با پاسخنامه تشریحی (شامل آزمونهای آموزش و پرورش سال ۹۴ و ۹۵ و فراگیر ۱ و ۲ و ۳ و …)

دانلود دفترچه سوالات آزمونهای فراگیر ۱و ۲ و ۳ با پاسخنامه تشریحی

برای دانلود سوالات عمومی و تخصصی آزمون استخدامی فراگیر دستگاههای اجرایی اینجا کلیک کنید


لینکهای مفید

 • برای مشاهده صفحه استخدامی تمام بانکها اینجا کلیک کنید.
 • برای مشاهده تجربیات کاربران در زمینه سوالات آزمون، نتایج آزمون، سوالات جلسه مصاحبه و سایر تجربیات آزمون بانک مسکن اینجا کلیک کنید.
 • برای دانلود اصل سوالات عمومی آزمون های استخدامی برگزار شده توسط سازمان سنجش با پاسخنامه تشریحی اینجا کلیک کنید.
 • برای دانلود دفترچه سوالات آزمون فراگیر ۱ و۲ و ۳ با پاسخنامه تشریحی اینجا کلیک کنید.
 • برای دانلود سوالات عمومی و تخصصی آزمون استخدامی فراگیر دستگاههای اجرایی اینجا کلیک کنید.
 • برای دانلود نمونه سوالات استخدامی بانک مسکن اینجا کلیک کنید.
 • برای دانلود نمونه سوالات تخصصی رایج آزمونهای استخدام بانکها  با پاسخنامه تشریحی اینجا کلیک کنید.
 • برای دانلود سوالات تخصصی رشته کامپیوتر ویژه آزمون بانکها و سازمانهای دولتی اینجا کلیک کنید.
 • برای دانلود کتاب الکترونیکی از آگهی استخدامی تا مصاحبه تخصصی و گزینش به همراه بودجه‌بندی دروس، منابع مطالعاتی آزمونهای استخدامی اینجا کلیک کنید.
 • برای دانلود دفترچه های آزمون ارسالی کاربران اینجا کلیک کنید.
 • برای مشاهده صفحه بحث و تبادل اطلاعات در مورد سوالات آزمون های استخدامی اینجا کلیک کنید.
 • برای مشاهده درصدها و کارنامه های کاربران شرکت کننده در آزمونهای استخدامی اینجا کلیک کنید.
 • برای دریافت آخرین اخبار و آگهی های استخدامی بانک مسکن در کانال تلگرام «ای استخدام» اینجا کلیک کنید.

خبر ۲۲ مرداد ۹۶ – اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور درباره‌ تاریخ پرینت کارت و زمان‌ برگزاری چهارمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی کشور در سال ۱۳۹۶

ضمن آرزوی موفقیت برای داوطلبانی که در چهارمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی کشور در سال ۱۳۹۶ ثبت‌نام نموده‌اند، نظر این داوطلبان را به موارد ذیل معطوف می دارد:

الف‌ – نحوه‌ و زمان پرینت کارت شرکت در آزمون

 • کارت‌ شرکت در‌ آزمون‌ کلیه‌ داوطلبان‌ از روز سه شنبه ۹۶/۵/۳۱ برای مشاهده و پرینت بر روی پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش قرار خواهد گرفت.
 • کلیه‌ داوطلبان‌ متقاضی شرکت‌ در آزمون‌، برای شرکت در جلسه امتحان باید در تاریخ تعیین شده به شرح فوق به پایگاه اطلاع رسانی مذکور مراجعه و با وارد نمودن اطلاعات شناسنامه‌ای (نام، نام‌خانوادگی، کد ملی، سال تولد و …) و یا اطلاعات ثبت‌نامی (شماره پرونده و کد پیگیری و …) از کارت شرکت در آزمون خود یک نسخه پرینت تهیه و براساس آدرس و زمان تعیین شده بر روی کارت شرکت در آزمون، به حوزه امتحانی مربوط مراجعه نمایند.

ب‌ – درخصوص مندرجات کارت شرکت در آزمون چنانچه مغایرتی مشاهده شد، داوطلبان لازم است به شرح اعلام شده در اطلاعیه اقدام نمایند.

ج – آدرس و محل‌ رفع نقص کارت شرکت در آزمون

ه‍ – قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمونهای سراسری

برای مشاهده متن کامل اطلاعیه اینجا کلیک کنید

برای دریافت آخرین اخبار استخدامی چهارمین آزمون فراگیر در کانال تلگرام «ای استخدام» اینجا کلیک کنید.

راهنمای آمادگی در فرصت باقی مانده تا آزمون های فراگیر ۴ و آموزش و پرورش


شرایط آزمون استخدامی چهارمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه‌های اجرایی کشور سال ۱۳۹۶ اعلام شد

 • شرایط مشترک تمام سازمانهای آزمون فراگیر چهار

ﺑﻪ ﺣﻮل و ﻗﻮه اﻟﻬﯽ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز و ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای داوﻃﻠﺒﺎن اﺳﺘﺨﺪام و در راﺳﺘﺎی ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﺳﺘﺨﺪام دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﺸﻮر، ﺷﺮاﯾﻂ و ﺿﻮاﺑﻂ ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ آزﻣﻮن اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﻓﺮاﮔﯿﺮ (ﺷﻬﺮﯾﻮر ﻣﺎه ۱۳۹۶) ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﻋﻼم ﻣﯽﮔﺮدد:

برای مشاهده شرایط کامل مشترک تمام سازمانها اینجا کلیک کنید

 • شرایط اختصاصی بانک مسکن

–  از داوﻃﻠﺒﺎن اﺳﺘﺨﺪام ﺗﻌﻬﺪ ﺧﺪﻣﺘﯽ (ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺤﻀﺮی) ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻋﺪم درﺧﻮاﺳﺖ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﺪت ۱۰ ﺳﺎل اﺧﺬ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
–  ﺑﺮای ﺷﻐﻞ ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﯽ ﮐﺎرت ﭘﺎﯾﺎن ﺧﺪﻣﺖ ﻧﻈﺎم وﻇﯿﻔﻪ زﯾﺮ ﭘﺮﭼﻢ اﻟﺰاﻣﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ (اﻧﺠﺎم ﺧﺪﻣﺖ ﻧﻈﺎم وﻇﯿﻔﻪ اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ).
–   داﺷﺘﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﻗﺪ ۱۷۵ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ ﺟﻬﺖ ﺷﻐﻞ ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﯽ اﻟﺰاﻣﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
–  ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در آزﻣﻮن ورزﺷﯽ آﻣﺎدﮔﯽ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﮐﺎدر اﻧﺘﻈﺎﻣﺎت (ﺗﺴﺖ اﯾﻔﺮد) ﺟﻬﺖ اﺳﺘﺨﺪام در ﺷﻐﻞ ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﯽ اﻟﺰاﻣﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
–   از ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن در ﺷﻐﻞ ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺗﻌﻬﺪ ﺧﺪﻣﺘﯽ (به ﺻﻮرت ﻣﺤﻀﺮی) ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺣﺪاﻗـﻞ ۱۰ ﺳﺎل ﺧﺪﻣﺖ در ﺷﻐﻞ ﻣﺬﮐﻮر اﺧﺬ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ، ﻟﺬا اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﯿﻦ ﻣﺎداﻣﯿﮑﻪ در اﯾﻦ ﺳﻤﺖ ﻣﺸﻐﻮل ﺧﺪﻣﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮی اﺧﺬ و ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ، اﻣﮑﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﻐﻞ آﻧﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
–  ﺗﻨﺪرﺳﺘﯽ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ و رواﻧﯽ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﮐﺎری ﮐﻪ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ (ﺑﺎ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﻌﺘﻤﺪ ﺑﺎﻧﮏ).
–  ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﻣﺤﻞ ﺧﺪﻣﺖ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﭘﺲ از ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪن ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

 • مطالعه صفحات دفترچه راهنمای ثبت نام
 1. صفحه ۵۰ تا ۶۱ دفترچه برای داوطلبان سهمیه آزاد و ۵ درصد ایثارگران و ۳ درصد معلولین
 2. صفحه ۲۰۲ تا ۲۰۴ دفترچه برای داوطلبان ایثارگران سهمیه ۲۵ درصد

برای دانلود فایل کامل دفترچه راهنمای ثبت نام اینجا کلیک کنید

برای مشاهده صفحه اصلی استخدام فراگیر و ثبت نام در آزمون اینجا کلیک نمایید

سوالات عمومی اصل دفترچه آزمون های استخدامی سازمان سنجش با پاسخنامه تشریحی (شامل آزمونهای آموزش و پرورش سال ۹۴ و ۹۵ و فراگیر ۱ و ۲ و ۳ و …)

دانلود دفترچه سوالات آزمونهای فراگیر ۱و ۲ و ۳ با پاسخنامه تشریحی

برای دانلود سوالات عمومی و تخصصی آزمون استخدامی فراگیر دستگاههای اجرایی اینجا کلیک کنید


برای مطالعه تجربیات کاربران وب سایت از آزمون تا مصاحبه اینجا کلیک کنید

3,698 نظر برای «استخدام بانک مسکن سال ۹۶ (اطلاعیه کارت آزمون)»


 1. ندا

  سلام. لطفا دوستان عزیزی که اطلاع دارن، بنده را راهنمایی کنن، چون این موضوع برای زندگیم مهمه. من برای بانک مسکن بوشهر (متصدی امور بانکی) ثبتنام کردم. و خودم هم از شهرستان بوشهر هستم.بنابراین فکر کنم طبق سهمیه بومی، نمره ام ضربدر ۱.۴ میشه‌. حالا در صورتی که هنگام ویرایش، محل انتخابی ام را به شهرستان تهران تغییر بدم، آیا نمره ام ضربدر یک میشه و چهل درصد به ضررم میشه؟
  البته برای شهرستان بوشهر یک خانم، و برای شهرستان تهران، ۲۷ خانم ظرفیت داره.
  با توجه به این شرایط، و اینکه دوس دارم تهران سر کار برم، لطفا راهنماییم کنید که در ویرایش از بوشهر به تهران تغییر بدم یا خیر؟ درصورتیکه برا تهران درخواست بدم با توجه به نداشتن سهمیه بومی تقریبا شانس قبولیم صفره نه؟ مرسی از بزرگوارانی که لطف میکنن باهام همفکری میکنن.

  پاسخ دادن
  • A.m

   دوست عزیز، درسته تهران ظرفیت بالا میخواد اما افراد شرکت کننده هم کم نستند و همه سرسختانه میخونن. و احتمال قبولی ضعیفه و نزدیک به صفره ، اگه خوب خوندی همون بوشهر بمون، چون انتخاب تهران فقط شانس خودت رو از دست دادی.

   پاسخ دادن
  • elena همدان

   من ینی زیرو رو کردم._توی نت سرچ کن با این عنوانها:اطلاعات عمومی سیاسی…قانون اساسی…سند چشم انداز. عنوانهای ذولتی کشور(محلس شورای اسلامیی و…) قراردادهای مهم تاریخی کشور(ترکمنچای و..)………….زیاااادده همشم رایگانه. .منم فردا باید دوره شون کنم. خیلی زیاد و پراکندس.یه جزوه هم اسمش soalate-mosahebe اما بیشتر برا کتبی هستش شامل احکام و قانون و کشورها و جغرافیا و.. خیلی خوبه اما سخت نسبتا

   پاسخ دادن
  • سحر نرم افزار

   به نظرم برای اطلاعات عمومی فقط سندچشماندازکه بعیدمیدونم امسال ازش بیاد وقانون اساسی بخونید…وقتتون الکی روبقیه مواردش نذارید چون دست طراح رواطلاعات عمومی بازه هرسوالی میتونه بده…بجاش وقتتونو بذاریدروزبان فارسی 2 فقط قسمت بیاموزیم واجزای جمله

   پاسخ دادن
 2. زری

  سلام بچه ها،امیدوارم موفق بشید،یه سوال داشتم من ارشدحسابداری دارم باکارشناسی شرکت کردم بعدکارشناسیم هم علمی کاربردی حسابداریه اگه قبول بشم به نظرتون مشکلی پیش نمیادخیلی استرس دارم توروخداجواب بدین

  پاسخ دادن
 3. امید

  بچه ها انقدر نا امید نباشید اگه تخصصی 50 عمومی 30 بزنین 100 درصد مرحله اول قبولین …فقط من میام اینجا شما استرس زا هستید من که راحت تخصص بالای 50 و عمومی اگه یه ذره شانس بیارم 30 میزنم برای که به خودم و خدای بالا سرم ایمان دارم تلاش کردم ثمره شو میبینم .

  پاسخ دادن
  • یاسر-ریاضی

   انواع پول و وظایف پول ، تاریخچه بانکداری . سپرده چیست ؟ عملیات بین بانکی .ضریب پول آفرینی بانکی و ضریب افزایش وام . شاخص قیمت ها و ویژگی آنها . نظریات کلاسیک ها در مورد پول. همچون نظریه مقداری و …. توبین و … ، عوامل موثر بر عرضه پول . سیاست های پولی . نظریه کلاسیک ها در مورد تقاضا برای پول . تفاوت دیدگاه کلاسیک ها با کنزین ها . منحنی lm ، تقاضا پول کینز .
   بخش تورم و نرخ ارز هم یکی دو تا سوال میاد .
   البته من کتاب جمشید پژویان پیام نور رو خوندم و مطمئن نیستم سوالا چه شکلی میخواد بیاد .

   پاسخ دادن
 4. خوش شاس

  سلام بچه ها جون من تخصصیامو کامل خوندم تااخر هفته مرور میکنم دوبار ه با تست ….عمومی ام فقط زبان خوندم بقیه رو فقط میخام تست بزنم …..البته بومی شهر نیسم و بومی استانم …..واسه همینم امیدوار نیسم…..سهمیه ام ندارم …..

  پاسخ دادن
 5. elena.همدان

  من امروز و فردا عمومیارو دوره و کلا جمعش میکنم.البته هوش و خود ریاضی( ب جز چندتا مباحثو) رو‌ کنار گذاشتم. از شنبه تا ۵ شنبه هم اختصاصیارو میخونم. حالا چه دوره باشه چه درس جدید تا هرجا برسم.

  پاسخ دادن
 6. elena.همدان

  دوستانی که نمونه سوال و خود دفترچه سوالای پول و ارز رو خوندن لطفا جواب بدن: سبک سوالا حفظی و در حد مسأله برای فرمولاش بوده؟؟؟؟ یا از نمودارها و تحلیلهای جزییشم سوال دادن؟؟؟

  پاسخ دادن
   • elena.همدان

    سحر مشکل من درس مالیه‌. باز پول و ارز و اقتصاد و توی هفته آینده میتونم بخونم اما مالی و اصول ۲ فک نکنم استرس گرفتم. وقتی هم به یککککک نفر ظرفیت فک میکنم اصن میریزم بهم. ضمن اینکه من آخر این هفته هم امتحان عملی آرایشگری دارم. یعنی ببین حال منو هاااا خخخخ

   • یاسر-ریاضی

    مالی شرکتی فصل های مهم اش . تجزیه و تحلیل صورت های مالی ، تجزیه و تحلیل اهرم ها و نقطه سر به سر . ارزش زمانی پول و بودجه بندی سرمایه ای .( ارزش شرکت ، ریسک و هزینه سرمایه رو هم وقت کردین بخونین )

 7. elenaهمدان

  دوستی که میخواست راه پول و ارز بگیره. ب نظرم دیگه نگیر. منم فردا میرم پسش میدم( چون کارکرده خریده بوذم دوباره میفروشمش)این اولین کتاب راهیه ک میبینم خوب نبود فصلهای تحلیلیشو هرکاااارررری کردم حالیم نشد.نمیدونم شاید خلاصه بوده .اصن اعصابم ب هم ریختا.امروزم کلا pertشد. نویسندش اصن ی ادم گمنامی بود. شنیدم لشگری خوبه اما اعصاب منبع خریدن ندارم دیگه.

  پاسخ دادن
   • elane همدان

    خواهش میکنم. ببین من کلا ادمی نیستم که هی منبع عوض کنم.اما برا دروس تحلیلی میگم ادم باید عمیق بخونه. برا پول ارز هم کتاب استادی گرفتم نشد هم راه. الانم فقط مونده طلایی. یاجمشیدی.یا لشگری. دوتای اخرو خیلیا تایید کردن اما من خلاصه کتابشو از نت گرفتم بازم نشد.چون خلاصش فایده نداره ادم نمیفهمه فرمولا و تحلیلا چی شده. پس بین سه کتاب ک گفتم یکیشو کاملشو بخر.ن خلاصه

  • sahar_jonoub

   مرسی که تجربتو گفتی خلاصه 43 صفحه ایه پول رو خوندم کتابشم دارم فعلا 120 تا تست زدم درصدم افتضاح بود هااا از 35% بالاتر نیومدم کلان رو خیلی بهتر میزدم بعضی از مباحثشون مثل همن نمیدونم شاید اونروز ذهنم خسته بود کلا گند زدم

   پاسخ دادن
   • elena.همدان

    خواهش میکنم عزیزم. ب نظر من رمز موفقیت برا دروس تحلیلی اینه که کتابی بخونیم که درسنامه و تست باهم باشه که بعد هر مبحث انواع تستاشو بزنیم.

 8. مریم

  سلام همگی خسته نباشین منم تقریبا مثل همه شما هستم خسته و خوندم و نخوندم قاطی کردم همه چی رو . ی سوالی بچه ها همه از تخصصی ها میگن حرفی از عمومی نیست . شماها ولقعا عمومی خوندین . من هیچ هیچی عمومی نخوندم هنوز . باید چیکار کنم . اصلا چیا رو بخونم.ممنون راهنمایی کنین

  پاسخ دادن
  • Sepideh

   من عمومیاروقبلاخوندم ازشنبه مرورمیکنم.دینی دوم وسوم روبخون وقت کردی پیش بخون چون اکثرااز دوم وسوم سوال میاد ادبیات لغات اخرکتاب ادبیات دوم وسوم وپیش بخون آرایه های ادبی روبخون بازبان فارسی3.کامپیوترتست بخون .زبان لغات دبیرستان وگرامرپیش.اطلاعات عمومی قانون اساسی وسندچشم انداز20ساله.ریاضی هم دنباله وتصاعدولگاریتم وریشه یابی وتابع وآماربخون.اگه یه هفته روبراش وقت بذاری میرسی بخونی پس زودترشروع کن

   پاسخ دادن
   • مریم

    مرسی سپیده خانم . ی سوال دیگه بنظر شما همه بچه ها عمومی رو خوب میزنن اخه من چون هیچی نخوندم میترسم نرسم . و اینکه ی کتاب استخدامی دارم مال طرح مهر آفرینه . حدود ۱۵۰۰ تا تست دینی داره اما نمیدونم مال دوم و سوم داخلش هست یا نه کلا تست استخدامیه البته چند سال پیش خریدمش بنظر شما اینو بخونم یا تستهای سال دوم و سوم رو یا کتاباشو ؟


لطفا سوالات و نظرات خود را بیان کنید

 • نظرات حاوی الفاظ رکیک، توهین، شماره تلفن و موبایل، آدرس ایمیل، عقاید سیاسی، نام بردن از مسئولین و امثالهم تایید نمیشود.
 • برای دریافت جدیدترین اخبار و آگهی های استخدامی در کانال تلگرام «ای استخدام» اینجا کلیک کنید
 • براي اطلاع از آخرين آگهي هاي مربوط به رشته و شهر خود اينجا را کليک کنيد.
 • در صورتی که در مورد سوالات استخدامی سوالی دارید اينجا کليک کنيد.