استخدام بانک صنعت و معدن سال ۹۶ (اطلاعیه کارت آزمون)

۷ روز قبل ۵۲۹ نظر

استخدام بانک صنعت و معدن سال ۹۶

برای دریافت اخبار و اطلاع از آگهی های استخدام بانک ها و سازمانهای دولتی و خصوصی در ایمیل و گوشی همراه خود اینجا کلیک کنید.

راهنمای آمادگی برای آزمون های فراگیر ۴ و آموزش و پرورش (سوالات عمومی و تخصصی)

برای دانلود نمونه سوالات استخدامی بانک صنعت و معدن اینجا کلیک کنید

سوالات عمومی اصل دفترچه آزمون های استخدامی سازمان سنجش با پاسخنامه تشریحی (شامل آزمونهای آموزش و پرورش سال ۹۴ و ۹۵ و فراگیر ۱ و ۲ و ۳ و …)

دانلود دفترچه سوالات آزمونهای فراگیر ۱و ۲ و ۳ با پاسخنامه تشریحی

برای دانلود سوالات عمومی و تخصصی آزمون استخدامی فراگیر دستگاههای اجرایی اینجا کلیک کنید


لینکهای مفید

 • برای مشاهده صفحه استخدامی تمام بانکها اینجا کلیک کنید.
 • برای مشاهده تجربیات کاربران در زمینه سوالات آزمون، نتایج آزمون، سوالات جلسه مصاحبه و سایر تجربیات آزمون بانک صنعت و معدن اینجا کلیک کنید.
 • برای دانلود اصل سوالات عمومی آزمون های استخدامی برگزار شده توسط سازمان سنجش با پاسخنامه تشریحی اینجا کلیک کنید.
 • برای دانلود دفترچه سوالات آزمون فراگیر ۱ و۲ و ۳ با پاسخنامه تشریحی اینجا کلیک کنید.
 • برای دانلود سوالات عمومی و تخصصی آزمون استخدامی فراگیر دستگاههای اجرایی اینجا کلیک کنید.
 • برای دانلود نمونه سوالات استخدامی بانک صنعت و معدن اینجا کلیک کنید.
 • برای دانلود نمونه سوالات تخصصی رایج آزمونهای استخدام بانکها  با پاسخنامه تشریحی اینجا کلیک کنید.
 • برای دانلود سوالات تخصصی رشته کامپیوتر ویژه آزمون بانکها و سازمانهای دولتی اینجا کلیک کنید.
 • برای دانلود کتاب الکترونیکی از آگهی استخدامی تا مصاحبه تخصصی و گزینش به همراه بودجه‌بندی دروس، منابع مطالعاتی آزمونهای استخدامی اینجا کلیک کنید.
 • برای دانلود دفترچه های آزمون ارسالی کاربران اینجا کلیک کنید.
 • برای مشاهده صفحه بحث و تبادل اطلاعات در مورد سوالات آزمون های استخدامی اینجا کلیک کنید.
 • برای مشاهده درصدها و کارنامه های کاربران شرکت کننده در آزمونهای استخدامی اینجا کلیک کنید.
 • برای دریافت آخرین اخبار و آگهی های استخدامی بانک صنعت و معدن در کانال تلگرام «ای استخدام» اینجا کلیک کنید.

خبر ۲۲ مرداد ۹۶ – اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور درباره‌ تاریخ پرینت کارت و زمان‌ برگزاری چهارمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی کشور در سال ۱۳۹۶

ضمن آرزوی موفقیت برای داوطلبانی که در چهارمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی کشور در سال ۱۳۹۶ ثبت‌نام نموده‌اند، نظر این داوطلبان را به موارد ذیل معطوف می دارد:

الف‌ – نحوه‌ و زمان پرینت کارت شرکت در آزمون

 • کارت‌ شرکت در‌ آزمون‌ کلیه‌ داوطلبان‌ از روز سه شنبه ۹۶/۵/۳۱ برای مشاهده و پرینت بر روی پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش قرار خواهد گرفت.
 • کلیه‌ داوطلبان‌ متقاضی شرکت‌ در آزمون‌، برای شرکت در جلسه امتحان باید در تاریخ تعیین شده به شرح فوق به پایگاه اطلاع رسانی مذکور مراجعه و با وارد نمودن اطلاعات شناسنامه‌ای (نام، نام‌خانوادگی، کد ملی، سال تولد و …) و یا اطلاعات ثبت‌نامی (شماره پرونده و کد پیگیری و …) از کارت شرکت در آزمون خود یک نسخه پرینت تهیه و براساس آدرس و زمان تعیین شده بر روی کارت شرکت در آزمون، به حوزه امتحانی مربوط مراجعه نمایند.

ب‌ – درخصوص مندرجات کارت شرکت در آزمون چنانچه مغایرتی مشاهده شد، داوطلبان لازم است به شرح اعلام شده در اطلاعیه اقدام نمایند.

ج – آدرس و محل‌ رفع نقص کارت شرکت در آزمون

ه‍ – قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمونهای سراسری

برای مشاهده متن کامل اطلاعیه اینجا کلیک کنید

برای دریافت آخرین اخبار استخدامی چهارمین آزمون فراگیر در کانال تلگرام «ای استخدام» اینجا کلیک کنید.

راهنمای آمادگی در فرصت باقی مانده تا آزمون های فراگیر ۴ و آموزش و پرورش


شرایط آزمون استخدامی چهارمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه‌های اجرایی کشور سال ۱۳۹۶ اعلام شد

 • شرایط مشترک تمام سازمانهای آزمون فراگیر چهار

ﺑﻪ ﺣﻮل و ﻗﻮه اﻟﻬﯽ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز و ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای داوﻃﻠﺒﺎن اﺳﺘﺨﺪام و در راﺳﺘﺎی ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﺳﺘﺨﺪام دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﺸﻮر، ﺷﺮاﯾﻂ و ﺿﻮاﺑﻂ ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ آزﻣﻮن اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﻓﺮاﮔﯿﺮ (ﺷﻬﺮﯾﻮر ﻣﺎه ۱۳۹۶) ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﻋﻼم ﻣﯽﮔﺮدد:

برای مشاهده شرایط کامل مشترک تمام سازمانها اینجا کلیک کنید

 • شرایط اختصاصی بانک صنعت و معدن

-از داوﻃﻠﺒﺎن اﺳﺘﺨﺪام ﺗﻌﻬﺪ ﺧﺪﻣﺘﯽ (ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺤﻀﺮی) ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻋﺪم درﺧﻮاﺳﺖ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﺪت ۰۱ ﺳﺎل اﺧﺬ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

-داﺷﺘﻦ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ و رواﻧﯽ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﮐﺎری ﮐﻪ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. (ﻃﺒﻖ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﺮاﺟﻊ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﻌﺘﻤﺪ ﺑﺎﻧﮏ)

 • مطالعه صفحات دفترچه راهنمای ثبت نام
 1. صفحه ۴۵ تا ۵۰ دفترچه برای داوطلبان سهمیه آزاد و ۵ درصد ایثارگران و ۳ درصد معلولین
 2. صفحه ۲۰۰ تا ۲۰۲ دفترچه برای داوطلبان ایثارگران سهمیه ۲۵ درصد

برای دانلود فایل کامل دفترچه راهنمای ثبت نام اینجا کلیک کنید

برای مشاهده صفحه اصلی استخدام فراگیر و ثبت نام در آزمون اینجا کلیک نمایید

سوالات عمومی اصل دفترچه آزمون های استخدامی سازمان سنجش با پاسخنامه تشریحی (شامل آزمونهای آموزش و پرورش سال ۹۴ و ۹۵ و فراگیر ۱ و ۲ و ۳ و …)

دانلود دفترچه سوالات آزمونهای فراگیر ۱و ۲ و ۳ با پاسخنامه تشریحی

برای دانلود سوالات عمومی و تخصصی آزمون استخدامی فراگیر دستگاههای اجرایی اینجا کلیک کنیدبرای مطالعه تجربیات کاربران وب سایت از آزمون تا مصاحبه اینجا کلیک کنید

529 نظر برای «استخدام بانک صنعت و معدن سال ۹۶ (اطلاعیه کارت آزمون)»


 1. معصومه

  ادمین جان سلام.یه سوال از حضورتون داشتم.توی ازمون فراگیر تمام سوالات عمومی مشترکه بین همه ی شغل ها؟ و اینکه برای متصدی بانک (هر گرایشی) سوالات بانکداری و اینجور چیزا هم میاد؟

  پاسخ دادن
 2. تینا

  دوستانی که برای شغل متصدی اموربانکی-بانکی ثبت نام کردین با حجم درسها چیکار میکنید؟
  این همه درس رو قطعا یکی دو ماهه نمیشه همه مطالب رو خوند بخصوص الان که 17-18 روز بیشترم نمونده توصیه ای ندارید که کمک کنه ؟ ممنون میشم

  پاسخ دادن
 3. ن

  سلام از صنایع کسی هست بدونه واسه تحلیلگر باید چی بخونیم؟؟؟
  دروس تحقیق و تجزیه تحلیل سیستم و مدیریت اطلاعات و پروژه
  این دروس منابعش چیه؟ لطفا راهنمایی کنین

  پاسخ دادن
 4. فوری فوری

  با سلام.مدیریت سایت و پشتیبان های عیز .من سوالات مدیریت مالی و اقتصاد کلان رو میخواستم چطور میتونم تهیه کنم؟ سوالات عمومی فراگیر های قبلی و عمومی بانک رو خریداری کردم از سایتتون.

  پاسخ دادن
  • مدیر

   با سلام
   کاربر گرامی تمام سوالات موجود برای آزمون فراگیر 4 و آموزش و پرورش شامل عمومی و تخصصی و اصل دفترچه ها و … در صفحه آمادگی برای آزمون های فراگیر ۴ و آموزش و پرورش به همراه راهنمای کامل بسته ها تعبیه شده است برای مشاهده صفحه اینجا کلیک کنید . در صورت نبود بسته تخصصی مورد نظر شما زمان را هدر نداده و شروع به مطالعه کتابها و جزوه های دانشگاهی رشته خود نمایید.
   با تشکر

   پاسخ دادن
 5. سوال

  سلام
  دوستان من وزارت نیرو (اب و فاضلاب) قبول شدم…ولی برای بانک صنعت و معدنم دارم می خونم…به تظرتون از نظر حقوق و مزایا و امنیت شغلی کدوم بهتره..

  ممنون میشم اگه راهنمایی کنید

  پاسخ دادن
 6. بیکار

  سلام ایا لیسانس مدیریت اجرایی در ازمون بانک صنعت و معدن متصدی امور بانکی تحلیلگر همان کارشناسی مهندسی مدیریت اجرایی پیام نور هست با توجه به این که همه منابع امتحانیش جز درسای این رشته میباشد لطفا جواب بدین

  پاسخ دادن
 7. علی

  سلام. برای شغل متصدی امور بانکی- بانکی چه منابعی برای دروس تخصصی میشه خوند؟ من رشتم مدیریت صنعتیه ولی این درس ها رو جز حسابداری نداشتیم. اقتصاد سنجی مالی و پول ارز بانکداری و مدیریت مالی؟؟

  پاسخ دادن
  • علاف الدوله سمرقندی

   سلام..منم از دیروز شروع کردم..اولا هنوز دیر نیست..بکوب روزی ده ساعت بخونی میرسی..در ضمن حجم زیادی رفتن سراغ مسکن و سپه و سر ما خلوت تر هست برا صنعت وومعدن.. !!!
   ثانیا برا منابع..امن اقتصاد سنجی مالی نمیخونم.چون اسمش رو نشنیدم !!.. پول و ارز کتاب پیام نور..از لشکری..و کتاب پول و ارز مهناز رضا زاده که حل تمرین کتاب لشکری هست و تست هم داره.
   یا کتاب جمشید پژویان..
   . برا اصول کتاب اسکندری و انتشارات راه …
   مالی هم نمیخونم.. ولی دوستان میگن تهرانی خوبه..
   البته اینها نظر من بود.. نظر بقیه رو هم بپرس و خودت تصمیم بگیر..

   پاسخ دادن
   • علی

    ممنونم.
    من روزی ده ساعت مجبورم کار کنم متاسفانه. ولی کاریش هم نمیشه کرد. تیریه تو تاریکی. فقط امیدم درسهای عمومیه.
    البته منم تو درس های عمومی دو تا رو بیخیال شدم و فقط دارم مدیریت مالی و پول و ارز و بانکداری رو میخونم که تو مدیریت صنعتی هم اینا رو نداشتیم.

  • داود

   سلام.
   منم چند روز شروع کردم. اتفاقا رشته منم صنعتیه، پول و ارز و بانکداری بیشترش حفظ کردنیه و خیلی وقت نمیگیره من کتاب لشگری رو دارم میخونم حالا اگه تموم شد شاید یه منبع دیگه هم گرفتم. مدیریت مالی رو دارم از مدرسان شریف میخونم مدیریت مالی ارشد، دیگه فکر نمیکنم سوالای ازمون استخدامی از ارشد سخت تر باشه، و اقتصاد سنجی هم که خیلی اذیت میکنه یه جزوه از نت گرفتم. من از تهران شرکت میکنم شما کجایی؟
   اقایون و خانم هایی که برای تهران شرکت کردین اعلام حضور کنید رقیبامون بهتر بشناسیم.
   موفق باشین

   پاسخ دادن
 8. آمار

  سلام.آمار کسی اینجا هست؟یه خواهشی داشتم ..بچه های آمار اگه اطلاع داشته باشن رشته ما جز رشته هایی که شرکت نفت میخواست نبود!!!!اگه موافق باشید همگی با قسمت منابع انسانی شرکت نفت یا هر جایی که لازم باشه تماس بگیریم و بخوایم که رشته آمار هم بردارن آخه رشته آمار تو قسمت اداری واقعا می تونه کارایی داشته باشه نمی دونم چرا تو کشور ایران اینقد به این رشته کم بها میدن..البته تو آزمونم از دروس تخصصی رشته آمار سوال بدن..خواهش میکنم کمک کنید آمار از این مظلومیت بیرون بیاد..مدیر چرا نظر من تایید نمیشه؟؟

  پاسخ دادن

لطفا سوالات و نظرات خود را بیان کنید

 • نظرات حاوی الفاظ رکیک، توهین، شماره تلفن و موبایل، آدرس ایمیل، عقاید سیاسی، نام بردن از مسئولین و امثالهم تایید نمیشود.
 • برای دریافت جدیدترین اخبار و آگهی های استخدامی در کانال تلگرام «ای استخدام» اینجا کلیک کنید
 • براي اطلاع از آخرين آگهي هاي مربوط به رشته و شهر خود اينجا را کليک کنيد.
 • در صورتی که در مورد سوالات استخدامی سوالی دارید اينجا کليک کنيد.